Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Lista e plotë e Institucioneve të Arsimit të Lartë publike / private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikë 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikë 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Më poshtë gjeni listën e Institucioneve të Arsimit të Lartë publike /private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional.

 

Nr. Institucioni Statusi në të cilin ndodhen Lloji i institucionit
1

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Ne proces vendimmarrje nga BA  Universitet
2

Universiteti i Arteve

Në proces akreditimi Universitet
3

Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër

Ne proces vendimmarrje nga BA  Universitet
4

Universiteti Politeknik i Tiranës

Ne proces vendimmarrje nga BA  Universitet
5

Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës

Ne proces akreditimi Universitet
6

Akademia e Studimeve Albanologjike

I pa akredituar Akademi
7

Universiteti i Sporteve të Tiranës

Ne proces vendimmarrje nga BA  Universitet
8

Universiteti "Barleti"

Akredituar Universitet
9

Kolegji Universitar "Qiriazi"

Në proces akreditimi Kolegj Universitar
10

Akademia "Ivodent"

Akredituar Akademi
11

Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë"

Në proces akreditimi Kolegj Universitar
12

Kolegji Universitar "LOGOS"

Ne proces vendimmarrje nga BA  Kolegj Universitar
13

Tirana Business University College

Ne proces vendimmarrje nga BA  Kolegj Universitar
14

Kolegji Universitar "Bedër"

Ne proces vendimmarrje nga BA  Kolegj Universitar
15

Kolegji Universitar "I Biznesit"

Ne proces vendimmarrje nga BA  Kolegj Universitar

 

Gjithashtu informojmë se në statusin “proces akreditimi” ndodhen edhe një numër i madh programesh studimi të ofruara nga këto Instisucione të Arsimit të Lartë.

*Në proces vendimmarrje: Ka përfunduar i gjithë procesi i vlerësimit të jashtëm, mbeten në pritje të vendimit të Bordi të Akreditimit.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë informon publikun që për çdo pyetje ose informacion të drejtohen pranë zyrave të saj.