Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Lista e plotë të programeve të studimit të cilat janë në fazën e akreditimit.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikë 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikë 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Më poshtë gjeni listën e programeve të studimit të cilat janë në fazën e akreditimit.

 

 

QERSHOR 2020

   Institucioni  Programi i Studimit Statusi
  Kolegji Universitar "WISDOM" MSh.Psikologji Shkollore dhe Edukimi Përfunduar; në pritje të shqyrtimit nga BA

DHJETOR 2020  

  Kolegji Universitar "LOGOS" DP "Agrobiznes" me profile "Marketing i Produktit Bujqësor" dhe Menaxhim i Fermës Bujqësore  Perfunduar; shqyrtuar ne Prill 2022
  Kolegji Universitar "LOGOS" Bsc "Mësuesi për arsimin parashkollor" Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Kolegji Universitar "LOGOS" Bsc "Gjuhë dhe civilizim grek"  Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Kolegji Universitar "LOGOS" Bsc Studime në Theologjinë Sociale dhe Shkencat Religjoze Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Kolegji Universitar "Bedër" MP Komunikim Marketingu  Perfunduar; shqyrtuar ne Prill 2022  
  Universiteti Europian i Tiranes Bsc "Sociologji" me profile: "Sociologji Politike", "Antropologji Sociale", "Administratë Publike", "Marrëdhënie Publike", "Gazetari" 

Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA

  Universiteti Europian i Tiranes Bsc "Inxhinieri Industriale", në profilet "Inxhinieri Elektrike", "Inxhinieri Mekanike"  Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti Europian i Tiranes Msc "Inxhinieri Industriale" me profilet, "Inxhinieri Energjitike", "Inxhinieri Kimike", "Inxhinieri Mekanike", "Inxhinieri Transporti", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti Europian i Tirane Bsc "Teknologji Informacioni" me profile "Informatikë Ekonomike", "Hartim Softwere", "Inxhinieri Telekomunikacioni", "Grafikë-Dizajn", "Multimedia"  Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti Europian i Tiranes Bachelor "Inxhinieri Informatike" në profilet: " Inxhinieri Telekomunikacioni", " Hartim Softwere-sh", Informatikë Ekonomike", Grafikë-Dizajn", dhe " Menaxhim i Organizatave"  Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti Europian i Tiranes Bsc "Imazheri"  Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti Europian i Tiranes Bsc "Infermieri"  Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti Europian i Tiranes Bsc "Arsim Parashkollor" Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti Europian i Tiranes Bsc "Arte muzikore" në profilet "Piano", "Violinë dhe Harqe", "Instrumente me frymë", "Kitarë", "Kanto"  Në proces akreditimi
  Universiteti Europian i Tiranes Bsc "Edukim Fizik dhe Sporte", me profile: "Atletikë", "Gjimnastikë", " Futboll", "Lojra me Dorë" Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti Europian i Tiranes Bsc "Arte skenike" në profilet : " Regji", " Aktrim", " Balet", " Multi a", dhe " Marrëdhënie publike" Në proces akreditimi
  Universiteti Europian i Tiranes Bsc "Arte muzikore" në profilet "Piano", "Violinë dhe Harqe", "Instrumente me frymë", "Kitarë" dhe"Kanto" Në proces akreditimi
  Universiteti Europian i Tiranes Master i Arteve "Arte Muzikore" me profilet, "Mjeshtëri Piano", "Mjeshtëri instrumentesh me harqe", "Mjeshtëri instrumentesh me frymë", Mjeshtëri Kitare", "Kompozicion"  Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "Qiriazi" Diplomë profesionale "Teknologji informacioni", në profilet "Teknologji informacioni dhe komunikim", "Elektronikë" dhe "Web Design" Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Kolegji Universitar "Qiriazi" Diplomë profesionale "Teknologji ushqimore", në profilet "Teknologji e pijeve dhe ujit", "Teknologji e produkteve bimore" dhe "Teknologji e produkteve shtazore" Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Kolegji Universitar "Qiriazi" Diplomë profesionale Hoteleri- Turizëm  Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA

JANAR 2021  

  Universiteti "Metropolitan Tirana" Bsc Inxhinieri Ndërtimi  Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Metropolitan Tirana" Bsc Inxhinieri Kompjuterike   Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Metropolitan Tirana" Bsc Informatikë Ekonomike   Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Metropolitan Tirana" Bsc "Inxhinieri Elektrike", me profile "Sistemet e fuqisë", "Elektronikë", "Komunikime
Dixhitale", "Kontroll Inxhinierik", "Makineri Elektrike"  
Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Metropolitan Tirana" Bsc "Inxhinieri Software"   Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Metropolitan Tirana" Msc Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri Strukturash; b. Inxhinieri
Infraskukturë Transporti  
Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Metropolitan Tirana" Msc Inxhinieri Informatike   Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Metropolitan Tirana" Msc Ekonomik - MBA  Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Metropolitan Tirana" Msc Menaxhim në Inxhinieri  Anulluar aplikimi. Shënim: Me kërkesë të institucionit procesi i akreditimit shtyhet për shkak se afati i akreditimit të këtij programi studimi është deri në vitin 2023, shkresë nr.163 prot., datë 28.04.2021
  Universiteti "Metropolitan Tirana" Msc Inxhinieri Elektrike me dy profile: "Energjetikë" dhe "Automatizim Industrie"  Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Metropolitan Tirana" Msc(PI) Arkitekturë me profile: a. Arkitekt; b. Bio-Arkitekt; c. ArkitektRestaurues; ç. Arkitekt-Inxhinier; d. Arkitekt-Interier  Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Kolegji Universitar "REALD" Bachelor  "Teknik laboratori në mjekësi"  Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Kolegji Universitar "REALD" MP Menaxhim Infermieror  Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Kolegji Universitar "REALD" MP "Fizioterapi"  Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti Privat "Albanian University" MP Pedagogji me profile: a. Didaktikë; b. Menaxhim Arsimi  Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti Privat "Albanian University" Msc Shkenca Juridike me drejtime: a. Marrëdhënie Ndërkombëtare; b. E Drejtë Publike dhe Administrative; c. E Drejtë Private; ç. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian; d. E Drejtë Penale  Perfunduar; per shqyrtim ne BA 

SHKURT 2021  

  Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Bsc Shkenca Ekonomike, me profile: a. Administrim Biznesi; b. Financë Bankë dhe Kontabilitet; c. Biznes dhe Ligj   Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Bachelor Juridik   Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" MP Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim Turizmi; b. Menaxhimi i
Pasurisë së Paluajtshme; c. Menaxhim Arti; ç. Menaxhim Shëndeti; d. Menaxhim  Arsimi   
Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Msc Marrëdhënie Ndërkombëtare  Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Master i shkencave Financë Bankë   Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Kolegji Universitar "Pavaresia Vlore" Bachelor Ekonomi   Pezulluar
  Kolegji Universitar "Pavaresia Vlore" Bachelor Drejtësi    Pezulluar
  Kolegji Universitar "Pavaresia Vlore" Bachelor Shkenca Politike    Pezulluar
  Kolegji Universitar "Pavaresia Vlore" Bachelor Inxhinieri Informatike    Pezulluar
  Kolegji Universitar "Pavaresia Vlore" Master profesional Financë dhe Kontabiliteti i Firmave    Pezulluar
  Kolegji Universitar "Pavaresia Vlore" Master i shkencave E Drejtë Publike dhe e Drejtë Ndërkombëtare Publike    Pezulluar
  Kolegji Universitar "Pavaresia Vlore" Master i shkencave Financa Publike dhe Administrim Publik    Pezulluar
  Kolegji Universitar "Pavaresia Vlore" Master i shkencave Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare    Pezulluar
  Kolegji Universitar "Pavaresia Vlore" Master i shkencave Inxhinieri Informatike    Pezulluar
  Kolegji Universitar "Pavaresia Vlore" Master i shkencave Informatikë Ekonomike    Pezulluar
  Kolegji Universitar "Pavaresia Vlore" Master i shkencave(PI) Arkitekturë    Pezulluar

MARS 2021  

  Universiteti "Aldent" Bsc Teknika Laboratorike Dentare  Perfunduar; per shqyrtim ne BA 
  Universiteti "Aldent" SSA Stomatologji me profile: a. Kirurgji Orale; b. Ortodonti  Perfunduar; per shqyrtim ne BA 

PRILL 2021  

  Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Bsc "Matematikë Informatikë"  Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Bsc "Matematikë Fizikë"  Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Bsc "Teknologji Informacioni" Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Kolegji Universitar "WISDOM" Bsc Menaxhim Biznesi Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "WISDOM" Msc E Drejtë Civile dhe Tregtare  Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "WISDOM" Msc E Drejtë Penale  Në proces akreditimi

MAJ 2021  

  Universiteti Europian i Tiranës Bsc "Financë", me profile: a. Bankë, b. Kontabilitet, c. Sigurime, d. Menaxhim I Organizatave, e. Informatikë Ekonomike   Në proces akreditimi
  Universiteti Europian i Tiranës Bsc "Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i Organizatave, b. Marketing, c.
Turizëm, d. Kontabilitet, e. Informatikë Ekonomike  
Në proces akreditimi
  Universiteti Europian i Tiranës Bsc Juridik i Përgjithshëm   Në proces akreditimi
  Universiteti Europian i Tiranës Bsc Shkenca Politike, me profile: a. Administratë Publike, b. Partitë Politike, c. Sociologji
Politike, d. Gazetari, e. Studime Europiane  
Në proces akreditimi
  Universiteti Europian i Tiranës Bsc Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Siguri, b. Studime Europiane, c.
Administratë Publike, d. Partitë politike, e. Marrëdhënie Publike  
Në proces akreditimi
  Universiteti Europian i Tiranës Bsc Komunikim, me profile: a. Marrëdhënie Publike, b. Gazetari, c. Grafikë - Dizajn, d.
Multi a, e. Marketing  
Në proces akreditimi
  Universiteti "Luarasi" Bsc  "Teknologji Informacioni dhe Inovacioni"   Në proces akreditimi
  Universiteti "Luarasi" Bsc "Informatikë ekonomike"   Në proces akreditimi
  Universiteti "Fan S. Noli", Korçë DP "Asistent Menaxher"    Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Diplomë profesionale "Menaxhim veterinar"    Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Diplomë profesionale "Menaxhim biznesi bujqësor"    Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Diplomë profesionale "Shërbim social"    Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Bsc Administrim Biznesi në Marketing    Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Bsc Gjuhë - Letërsi    Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Bsc Histori - Gjeografi    Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti "Fan S. Noli", Korçë MP Financë - Kontabilitet    Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Master profesional "Inxhinieri agrare", profili "Hortikulturë"    Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Master profesional Cilësia dhe Siguria Ushqimore    Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Kolegji Universitar "Bedër" DP Multi a dhe Dizajn grafik  Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "Bedër" Bsc Shkenca Kompjuterike  Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "Bedër" Msc Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare  Në proces akreditimi
  Universiteti i New York-ut në Tiranë Msc E Drejtë Ndërkombëtare Tregtare Perfunduar; ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti i New York-ut në Tiranë MSc Psikologji me profile "Psikologji Klinike", "Psikologji Shkollore" dhe "Psikologji Ligjore"  Në proces akreditimi
  Universiteti Polis BSc Shkenca kompjuterike Në proces akreditimi
  Universiteti Polis Msc (PI) Arkitekturë dhe Dizajn Urban  Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti Polis Msc (PI) Planifikim dhe Menaxhim Urban  Perfunduar, ne pritje te shqyrtimit nga BA
  Universiteti "EPOKA" Bsc Marketing ndërkombëtar dhe menaxhim logjistik   Në proces akreditimi
  Universiteti "EPOKA" MP "Menaxhim risku dhe mbrojtje ndaj zjarrit në inxhinierinë e ndërtimit"   Në proces akreditimi
  Universiteti "EPOKA" Msc Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni  Në proces akreditimi
  Universiteti "EPOKA" Msc Ekonomiks   Në proces akreditimi
  Universiteti "EPOKA" DR Arkitekturë   Në proces akreditimi
  Universiteti "EPOKA" DR Inxhinieri Kompjuterike   Në proces akreditimi
  Universiteti "EPOKA" DR Arkitekturë   Në proces akreditimi
  Universiteti "EPOKA" DR Inxhinieri Kompjuterike   Në proces akreditimi

TETOR 2021  

  Kolegji Universitar Luarasi Bsc Administrim Biznes  Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar Luarasi Msc Menaxhim Ekzekutiv Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar Luarasi Msc Bankat dhe Tregjet  Në proces verifikimi
  Universiteti "Barleti" DP Operator në fitness, palestër dhe organizime eventesh publike   Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" DP Operator dhe Këshillues në përkujdesje Shëndetsore   Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" DP Teknik në Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje   Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" DP Teknik në prodhime digjitale dhe software   Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" Bsc Edukim Fizik e Sporte Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" Bsc Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente  Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" Bsc Punë Sociale Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" Bsc Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun  Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" MP Edukim me profil: Mësimdhënia e të Nxënit  Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" MP Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte  Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" MP Administrim Biznesi me profile: a. Financë - Kontabilitet; b. Shërbime Bankare dhe Financiare; c. Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore; d. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh  Në proces verifikimi
  Universiteti "Barleti" Msc Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte  Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" Msc Psikologji shkollore dhe zhvillimi  Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" Msc Studime Europiane me profil: a. Politika Europiane; b. Adminstrim Publik  Në proces verifikimi
  Universiteti "Barleti" Msc Kontabilitet Financë me profile: a. Menaxhim Financiar; b. Taksimi dhe Ligji; c. Kontabilitet  Në proces verifikimi
  Universiteti "Barleti" Msc Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Penale dhe Kriminologji; b. E Drejtë Tregtare; c. E Drejtë e Pronësisë Intelektuale  Në proces verifikimi
  Universiteti Privat Albanian University DP Laborant i Lartë Dentar Në proces akreditimi
  Universiteti Privat Albanian University Bsc Inxhinieri Elektrike  Në proces akreditimi
  Universiteti Privat Albanian University Bsc Shkenca Politiko - Administrative Në proces akreditimi
  Universiteti Privat Albanian University MP Menaxhim Bankar dhe Financiar   Në proces akreditimi
  Universiteti Privat Albanian University MP Administrim Biznesi  Në proces akreditimi
  Universiteti Privat Albanian University MP Sisteme të Energjisë Në proces akreditimi
  Universiteti Privat Albanian University MP Psikologji shkollore Në proces akreditimi
  Universiteti Privat Albanian University Msc. (PI) Stomatologji Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Teknologji Informacioni dhe Komunikimi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Bioteknologji  Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Fizikë     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Biologji  Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Kimi Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Kimi Industriale e Mjedisore     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Kimi dhe Teknologji Ushqimore     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Informatikë     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Matematikë     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Inxhinieri Matematike dhe Informatikë     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Gjuhë Frënge me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc  Gjuhë Gjermane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe interpretim     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Gjuhë Italiane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë , letërsi dhe qytetërim italian, përkthim dhe interpretim Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Gjuhë Turke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Gjuhë Ruse me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Gjuhë Spanjolle me drejtim gjuhë-letërsi dhe qytetërim hispanik Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Gjuhë Greke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Histori     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Arkeologji Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Punë Sociale     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Psikologji     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Shkenca Politike Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Filozofi Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Bsc Sociologji     Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes MP EU Business Law   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes MP Sistemi i Informacionit Gjeografik të Aplikuar   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes MP "Punë Sociale e Avancuar" me profile: Punë Sociale në Arsim; Punë Sociale në Shëndetësi  Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Msc Sisteme Informacioni në Ekonomi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Msc Kontabilitet dhe Auditim   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Msc Ekonomiks   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Msc Administrim Biznesi me profile: a. Menaxhim; b. Menaxhim i burimeve njerëzore   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Msc Marketing   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Msc Menaxhim Risku   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Msc Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Msc Diplomacia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të Bashkimit Evropian (BE)   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Msc Etika në institucione dhe lidership  Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Msc Psikologji, me profil: Psikologji Klinike  Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Msc Shkenca Politike-Integrimi dhe Qeverisja   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Msc Legjislacion dhe institucionet evropiane   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes Msc Politika dhe qeverisja në Europë   Në proces akreditimi
  Universiteti i Tiranes ME Kriminologji   Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Bsc Administrim Biznesi   Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Bsc Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni   Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Bsc Inxhinieri Softuerike   Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Msc Administrim Biznesi   Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Msc lnxhinieri Softuerike   Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Msc  "Inxhinieri kompjuterike dhe teknologji informacioni", me profile: "Inxhinieri kompjuterike dhe BIG Data"; "Rrjetet kompjuterike dhe Siguria Kibernetike"; "Multimedia-Dizajn"   Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "LOGOS" Bsc Informatikë e Zbatuar Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "LOGOS" Bsc Teknikë e lartë në laboratorë mjekësorë Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "LOGOS" Bsc Menaxhim Biznesi Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "LOGOS" Bsc Menaxhim Turizmi Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "I Biznesit" Msc "Menaxhim Biznesi" me profile: "Administrim Publik" dhe "Menaxhim Marketingu" Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "I Biznesit" Msc "Kontabilitet Financë" me profil: "Kontabilitet Auditim" Në proces verifikimi

NENTOR 2021  

  Universiteti Europian i Tiranës MP Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i SME-ve, b. Menaxhim i Burimeve Njerëzore, c. Administrim Publik, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Administrim Territori  Në proces akreditimi
  Universiteti Politeknik i Tiranës Bsc Inxhinieri Ekonomike  Në proces akreditimi
  Universiteti Politeknik i Tiranës Bsc Inxhinieri Materiale  Në proces akreditimi
  Universiteti Politeknik i Tiranës Bsc Inxhinieri Mekanike  Në proces akreditimi
  Universiteti Politeknik i Tiranës Bsc Inxhinieri Tekstile e Modë  Në proces akreditimi
  Universiteti Politeknik i Tiranës Bsc Inxhinieri Elektronike  Në proces akreditimi
  Universiteti Politeknik i Tiranës Bsc Inxhinieri Informatike  Në proces akreditimi
  Universiteti Politeknik i Tiranës Bsc Inxhinieri të Telekomunikacioneve  Në proces akreditimi
  Universiteti Politeknik i Tiranës Bsc Inxhinieri Mekatronike  Në proces akreditimi
  Universiteti Politeknik i Tiranës Bsc Inxhinieri Elektrike profili, Automatizim i Industrisë  Në proces akreditimi
  Universiteti Politeknik i Tiranës Bsc Inxhinieri Elektrike profili, Energjitikë  Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "WISDOM" Bsc Financë - Bankë Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "WISDOM" Msc Administrim Biznesi Në proces akreditimi
  Universiteti "Metropolitan Tirana" Msc. Arkitekturë  Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" Bsc Psikologji  Në proces verifikimi
  Universiteti "Barleti" Bsc Menaxhim Biznesi  Në proces verifikimi
  Universiteti "Barleti" Bsc Financë Kontabilitet  Në proces verifikimi
  Universiteti "Barleti" Bsc Shkenca Politike  Në proces verifikimi

DHJETOR 2021  

  Universiteti "Barleti" Bsc Informatikë e Aplikuar Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" DP Teknologji Laboratori  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Bsc Gjuhë Shqipe Letërsi  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Bsc Histori - Gjeografi  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Bsc Gjuhë Angleze  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Bsc Gazetari  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Bsc Mësuesi për Arsimin Parashkollor  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Bsc Punonjës Social  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Bsc Matematikë - Fizikë  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Bsc Administrim - Biznesi, profili Specialist Marketingu  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Bsc Infermieri e Përgjithshme  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Bsc Infermieri - Mami  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Bsc Fizioterapi  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Bsc Imazheri  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Bsc Teknik Laboratori  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" MP Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte me Profil Minor në Edukim Shëndetësor Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" MP Administrim Biznesi  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" MP Menaxhim Infermieror  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" MP Infermieri Kirurgjikale  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Mp Teknik Imazherie  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" MP Teknik Laboratori  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" MP Fizioterapi Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" MP Infermieri  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Msc Gjuhësi  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Msc Psikologji Edukimi  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Msc Mbrojtje Mjedisi  Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Msc Menaxhim   Në proces verifikimi
  Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Msc Mami  Në proces verifikimi
  Universiteti Polis Bsc Inxhinieri Ndërtimi  Në proces akreditimi
  Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" DP Teknologji informacioni dhe aplikime informatike, me profile "Specialist rrjetesh kompjuterike", "Teknik për pajisje elektronike" dhe "Teknik për software dhe digjitalizim"  Në proces akreditimi
  Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Bsc Informatikë Biznesi Në proces akreditimi
  Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" MP Hartim, Menaxhim Projektesh Në proces akreditimi
  Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" MP Auditim i Brendshëm dhe Kontrolli Financiar Në proces akreditimi
  Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" MP Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane  Në proces akreditimi
  Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Msc Administrim Biznesi me profile "Sipërmarrja dhe Inovacioni" dhe "Marketing Shitje dhe Komunikim" Në proces akreditimi

JANAR 2022  

  Universiteti Bujqësor i Tiranës DP Agroturizëm dhe Mikpritje  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës DP Menaxhim Sistemesh Informacioni Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës Bsc  "Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit"  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës Bachelor Inxhinieri Agrare - Agromekanizim  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës Bsc "Shkenca mjedisore", profili "Menaxhim i burimeve natyrore"  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës Bsc "Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale"  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës Bsc "Inxhinieri Agrare", profili "Agronomi"  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës Bsc Biologji Marine dhe Akuakulturë  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës Bsc Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës MP Menaxhim Mjedisi  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës MP Mbrojtja Kimike dhe Fitofarmacia  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës MP Menaxhim Informacioni në Agrobiznes  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës MP Menaxhim i Turizmit Rural Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës MP Kontabilitet dhe Auditim  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës MP Financë Bankë  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës Msc Bioteknologji Ushqimore  Në proces verifikimi
  Universiteti Bujqësor i Tiranës Msc Inxhinieri Agrare me profile: a. Hortikulturë; b. Mbrojtja e Bimëve; c.Shkencat Agronomike; d. Zootekni dhe siguria e produkteve blegtorale; e. Akuakulturë  Në proces verifikimi
  Universiteti "Barleti" Bsc "Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme"  Në proces verifikimi
  Universiteti "Barleti" MP  "Menaxhim në Turizëm, Mikpritje dhe Aktivitete Çlodhëse" me profile"Turizëm dhe Udhëtime", "Mikpritje dhe Hoteleri, Restorant dhe Katering", "Aktivitete Çlodhëse dhe Aktivitete në Natyrë" Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës DP Specialist Elektrik  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës DP Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës DP Ndihmës Dentist  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës DP Menaxhim Ndërtimi  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës DP Menaxhim Transporti Detar/Tokësor  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës DP Asistent Ligjor  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës DP Asistent Administrativ  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës DP Teknologji Automobilash  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës DP Aplikacion Web dhe Dizenjim Grafik  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës DP Specialist pajisjesh elektronike  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Infermieri e Përgjithshme  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Mami  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Fizioterapi  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Navigacion dhe Menaxhim Detar  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Gjuhë Angleze  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Arsim Parashkollor  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Gjuhë Letërsi - Anglisht  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Gjuhë Gjermane dhe Angleze  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Psikologji  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Arsim Fillor  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Financë Kontabilitet  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Administrim Biznesi  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Menaxhim Marketing  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Bankë - Financë  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Menaxhim Turizëm me profil: " Menaxhim Hotel Restorant"  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Komunikim dhe Marketing Digjital  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Shkenca Politike  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Administrim Publik  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Marrëdhënie me Publikun  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Shkenca Kompjuterike  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Sistemet e informacionit  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Teknologji Informacioni  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Matematikë - Informatikë  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Bsc Multimedia dhe Televizion Dixhital  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës MP Infermieri Kirurgjikale  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Mp Didaktikë Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës MP "Psikologji Shkollore dhe Zhvillimore"  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës MP Mësues i Gjuhës Angleze Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës MP Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsi  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës MP Shërbime Sociale dhe Komunitare  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës MP Guidë Turistike Shqiptare  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc Mësues i Shkencave Sociale  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc Mësues për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi - Gjuhë
Angleze 
Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc Financë- Kontabilitet  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc " Bankë - Financë"  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc " Menaxhim Biznes"  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc " Menaxhim Marketing"  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc Histori  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc "Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Publik"  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc "Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Financiar"  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc Shkenca Kompjuterike të Aplikuara  Në proces verifikimi
  Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Msc Mësuesi në Matematikë- Informatikë  Në proces verifikimi
  Akademia "Ivodent" DP Teknikë dentare Në proces akreditimi
  Akademia "Ivodent" MP Teknika Digjitale Dentare Në proces akreditimi
  Universiteti "Barleti" DP "Teknik për pajisje elektronike dhe për TIK" Në proces verifikimi

SHKURT 2022  

  Kolegji Universitar "REALD" Bsc Menaxhim   Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "REALD" Bsc Financë   Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "REALD" Bsc Infermieri   Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "REALD" Bsc Fizioterapi   Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "REALD" Msc (PI) Stomatologji   Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "REALD" Msc (PI) Farmaci   Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "Qiriazi" Msc Financë  Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "Qiriazi" Msc Administrim Biznesi  Në proces akreditimi
  Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Bsc Menaxhim   Në proces verifikimi
  Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Bsc Financë   Në proces verifikimi
  Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Bsc Infermieri   Në proces verifikimi
  Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Bsc Fizioterapi   Në proces verifikimi
  Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Msc (PI) Stomatologji   Në proces verifikimi
  Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Msc (PI) Farmaci   Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "Qiriazi" Msc Financë  Në proces akreditimi
  Kolegji Universitar "Qiriazi" Msc Administrim Biznesi  Në proces akreditimi
  Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" SPA Gastroenterologji  Në proces verifikimi
  Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" SPA Sëmundje të aparatit kardiovaskular  Në proces verifikimi
  Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" SPA Shkenca të të ushqyerit  Në proces verifikimi
  Universiteti i Arteve MP Pedagogji Muzikore dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve MP Kitarë dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve MP Fizarmonikë dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve MP Bastub dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Msc Muzikologji dhe Mësuesi Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Aktrim dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve  Master i Arteve Regji Teatri dhe Spektakli dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Skenografi - Kostumografi dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Koreografi dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Regji Filmi dhe Televizioni dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Pikturë Grafik dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Pikturë Monumentale dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Pikturë Kavaleti dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Pikturë Tekstili dhe Modë dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Pikturë Multimedia dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Skulpturë dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Skulpturë Qeramike dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Piano dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Violinë dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Violë dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Violinçel dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Kontrabas dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Flaut dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Oboe dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Fagotë dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Klarinetë dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Korno dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Trombë dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Trombon dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Kanto dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Dirizhim dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Universiteti i Arteve Master i Arteve Kompozim dhe Mësuesi   Në proces akreditimi
  Akademia "Ivodent" Bsc Teknikë e Lartë Dentare Në proces akreditimi
  Universiteti i Sporteve të Tiranës Bsc Shkenca të Rehabilitimit Në proces verifikimi

MARS 2022  

  Kolegji Profesional i Tiranës DP "Elektronikë"   Në proces verifikimi
  Kolegji Profesional i Tiranës DP  "Database dhe Web Design"   Në proces verifikimi
  Kolegji Profesional i Tiranës DP "Elektro - Mekanikë"   Në proces verifikimi
  Kolegji Profesional i Tiranës DP "Gjeodezi"   Në proces verifikimi

MAJ 2022  

  Akademia e Sigurisë Bsc Siguria dhe Hetimi Në proces verifikimi
  Universiteti i New York-ut në Tiranë Bsc "Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare" me profile "Marrëdhënie
Ndërkombëtare" dhe "Politikat dhe Legjislacioni i Bashkimit Evropian"
Në proces verifikimi
  Universiteti i New York-ut në Tiranë Bsc Ekonomiks dhe Financë me profile: Ekonomiks, Financë dhe Kontabilitet Në proces verifikimi
  Universiteti i New York-ut në Tiranë Bsc Shkenca Kompjuterike Në proces verifikimi
  Universiteti i New York-ut në Tiranë Bsc Banking dhe Financë të Aplikuar Në proces verifikimi
  Universiteti i New York-ut në Tiranë Bsc Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Rrjeti Në proces verifikimi
  Universiteti i New York-ut në Tiranë Bsc Informatikë Biznesi Në proces verifikimi
  Universiteti i New York-ut në Tiranë Bsc "Administrim Biznesi" me profile: "Administrim Biznesi", "Marketing", "Ekonomi
Biznesi" dhe "Menaxhim".
Në proces verifikimi
  Universiteti i New York-ut në Tiranë Msc Shkenca Kompjuterike Në proces verifikimi
  Universiteti i New York-ut në Tiranë Msc Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c.
Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh.
Bankë
Në proces verifikimi
  Universiteti i New York-ut në Tiranë Msc Çështje (Marrëdhënie) Ndërkombëtare Në proces verifikimi
  Universiteti "EPOKA" Bsc Ekonomiks Në proces verifikimi
  Universiteti "EPOKA" Bsc Inxhinieri Softueri Në proces verifikimi
  Universiteti "EPOKA" MP Administrim Biznesi Në proces verifikimi
  Universiteti "EPOKA" MP Financë - Bankë Në proces verifikimi
  Universiteti "EPOKA" MP Inxhinieri Kompjuterike Në proces verifikimi
  Universiteti "EPOKA" MP Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces verifikimi
  Universiteti "EPOKA" Msc Financë - bankë Në proces verifikimi
  Universiteti "EPOKA" Msc Administrim - biznes Në proces verifikimi
  Universiteti "EPOKA" Msc Inxhinieri Kompjuterike Në proces verifikimi
  Universiteti "EPOKA" Msc  Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri e Strukturave të Ndërtimit; b.
Menaxhim i Ndërtimeve; c. Inxhinieri e Resurseve Ujore; ç. Inxhinieri e Materialeve të Ndërtimit
Në proces verifikimi
  Universiteti "EPOKA" Msc (PI) Arkitekturë Në proces verifikimi
  Universiteti "EPOKA" Msc Shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare Në proces verifikimi
  Universiteti "EPOKA" Msc (PI) Drejtësi Në proces verifikimi
  Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Bsc Financë - Kontabilitet Në proces verifikimi
  Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Bsc Administrim - Biznes Në proces verifikimi
  Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Bsc Turizëm Në proces verifikimi
  Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Bsc Matematikë Në proces verifikimi
  Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Bsc Informatikë Në proces verifikimi
  Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Bsc Biologji - Kimi Në proces verifikimi
  Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Bsc Mësuesi për Arsimin Fillor Në proces verifikimi
  Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Bsc Mësuesi për Arsimin Parashkollor Në proces verifikimi
  Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Bsc Psikologji Në proces verifikimi
  Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Bsc Edukim Fizik dhe Sporte Në proces verifikimi
  Universiteti Polis MP Arkitekturë Dixhitale Në proces verifikimi
  Universiteti Polis MP Planifikim Territori dhe GIS Në proces verifikimi
  Universiteti Polis Msc Administrim Biznesi Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "Bedër" DP Programim në Web Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "Bedër" MP "Mësuesi, Gjuhë Angleze" me profile: "Mësues për Arsimin e Mesëm të Lartë" dhe "Mësues për Arsimin e Mesëm të Ulët" Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "Bedër" Msc Shkenca Kompjuterike Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "Bedër" MSc Shkenca Islame Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "Bedër" Msc "Studime Religjioze" me tre profile: "Dialogu ndërfetar", "Edukim Fetar"
dhe "Lidershipi Fetar"
Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Msc Marketing Digjital Në proces verifikimi
  Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Msc Teknologji Informacioni në Biznes Në proces verifikimi
  Universiteti Europian i Tiranës MP Komunikim me profile: a. Gazetari dhe Mediat e Reja, b. Marrëdhënie Publike Politike, c. Shkrim Krijues, d. Menaxhim Marketingu, e. TV - Multimedia Në proces verifikimi
  Universiteti Europian i Tiranës Msc "Financë", me profile: a. Bankë dhe Tregje Financiare, b. Ekonomi -
Financë, c. Kontabilitet dhe Raportim Financiar, d. Administrim Publik, e. Menaxhim dhe
Vlerësim Projektesh
Në proces verifikimi
  Universiteti Europian i Tiranës Msc "Administrim Biznesi", me profile: a. Menaxhim Marketingu, b.
Administrim Publik, c. Administrim Territori, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e.
Kontabilitet dhe Raportim Financiar
Në proces verifikimi
  Universiteti Europian i Tiranës Msc E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë
Biznesi
Në proces verifikimi
  Universiteti Europian i Tiranës Msc E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: a. E Drejtë Penale; b. E
Drejtë Publike dhe Kushtetuese; c. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane
Në proces verifikimi
  Universiteti Europian i Tiranës Msc Shkenca Politike me profilet: a. Startegji politike, b. Gjeopolitikë, c.
Marrëdhënie Publike Politike, d. Administrim Publik, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Në proces verifikimi
  Universiteti Europian i Tiranës Msc Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Çështje të Sigurisë, b. Studime
Rajonale, c. Gjeopolitikë, d. Strategji Politike, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Në proces verifikimi
  Universiteti Europian i Tiranës Msc (PI) "Arkitekturë", me profile "Arkitekturë Interieri", "Urbanistikë",
"Restaurim Monumentesh", "Administrim Territori", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh"f
Në proces verifikimi