Quality Assurance Agency in Higher Education

Active Accredited Study Programs

No. Study program Document Validity
1 Professional Master Cyber And Information Security
Luarasi University
Vendim BA Nr. 63 datë 18.12.2020
Accredited
2020-12-18 2022-09-30
2 Bachelor Finance with profiles: a. Accounting; b. Banking
"Metropolitan Tirana" University
Vendim BA Nr. 65 datë 18-12-2020
Accredited
2020-12-18 2023-09-30
3 Professional diploma Management for Tourism, Hospitality and Events
"Metropolitan Tirana" University
Vendim BA Nr. 66 datë 18-12-2020
Accredited
2020-12-18 2025-09-30
4 Master of Science Business Administration
University College WISDOM
Vendim BA Nr. 67 datë 18-12-2020
Accredited
2020-12-18 2022-09-30
5 Professional diploma Immovable property agent
University College WISDOM
Vendim BA Nr. 68 datë 18-12-2020
Accredited
2020-12-18 2026-12-17
6 Professional diploma Legal assisstant
University College WISDOM
Vendim BA Nr. 69 datë 18-12-2020
Accredited
2020-12-18 2025-09-30
7 Professional diploma Social Assisstant
University College WISDOM
Vendim BA Nr. 70 datë 18-12-2020
Accredited
2020-12-18 2024-09-30
8 Professional Master "Professional Master in Economy” with 60 ECTS, in 2 Profiles: 1.“Finance Accounting” and 2. “Business Management”
University College of Business
Vendim BA Nr. 71 datë 18-12-2020
Accredited
vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2020 – 2021 dhe që aktualisht ndjekin këtë program studimi deri në diplomimin e tyre
2020-12-18 0000-00-00
9 Professional Master "Profound Professional Master in Economy” with 120 ECTS, in 2 Profiles: 1.“Finance Accounting” and 2. “Business Management”
University College of Business
Vendim BA Nr. 72 datë 18-12-2020
Accredited
vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2020 – 2021 dhe që aktualisht ndjekin këtë program studimi deri në diplomimin e tyre
2020-12-18 0000-00-00
10 Professional diploma High Technical
University College of Business
Vendim BA Nr. 73 datë 18-12-2020
Accredited
2020-12-18 2024-09-30
11 Master of Science Political Science - Integration & Governance
European University of Tirana
Vendim Nr.54, date 27.11.2020
Accredited
2020-11-27 2026-11-26
12 Professional diploma Hair Artist
Tirana Esthetics & Style School
Vendim Nr.55, date 27.11.2020
Accredited
2020-11-27 2026-11-26
13 Professional diploma Esthetics
Tirana Esthetics & Style School
Vendim Nr.56, date 27.11.2020
Accredited
2020-11-27 2026-11-26
14 Bachelor Finance and Accounting
University College "Canadian Institute of Technology"
Vendim Nr.57, date 27.11.2020
Accredited
2020-11-27 2026-11-26
15 Bachelor Computer Engineering and Information Technology
University College "Canadian Institute of Technology"
Vendim Nr. 58 datë 27-11-2020
Accredited
2020-11-27 2025-09-30
16 Master of Science
"Aldent" University
Vendim Nr. 59 datë 27-11-2020
Accredited
2020-11-27 2025-09-30
17 Bachelor Film and Media with profiles: a. Directing; b. Screenplay; c. Camera; d. Editing
Academy of Film & Multimedia "Marubi"
Vendim Nr. 48 datë 13-07-2020
Accredited
2020-07-13 2025-09-30
18 Professional Master Logistics and Maritime Security
"Aleksandër Moisiu" University, Durres
Vendim Nr. 47 datë 13-07-2020
Accredited
2020-07-13 2024-09-30
19 Master of Science Teacher for Higher Education with profiles: a. Languages and Communication, b. Nature Sciences, c. Mathematics, d. Society and the Environment, e. Technology and ICT, p. Physical Education, Sports and Health, g. Arts
European University of Tirana
Vendim Nr. 24 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2026-05-13
20 Professional Master Applied Computer Science
"Aleksandër Moisiu" University, Durres
Vendim Nr. 25 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2024-09-30
21 Professional Master Logistics and Maritime Security
"Aleksandër Moisiu" University, Durres
Vendim Nr. 26 datë 14-05-2020
Negative Accreditation
Vlerësimin Përfundimtar NEGATIV për programin e studimit Master Profesional në “Logjistikë dhe Siguri Detare”, të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës.
2020-05-14 0000-00-00
22 Professional Master Enterprise Resource Planning Systems
"Aleksandër Moisiu" University, Durres
Vendim Nr. 27 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2024-09-30
23 Professional Master
"Aleksandër Moisiu" University, Durres
Vendim Nr. 28 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2024-09-30
24 Bachelor Movement Sciences
University of Sports of Tirana
Vendim Nr. 29 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2026-05-13
25 Bachelor Field of Physical Activities, Health and Recreation
University of Sports of Tirana
Vendim Nr. 30 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2026-05-13
26 Professional Master
University of Sports of Tirana
Vendim Nr. 31 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2026-05-13
27 Master of Science(IP) Pharmacy
University of Medicine, Tirana
Vendim Nr. 32 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2026-05-13
28 Master of Science(IP) Dentistry
University of Medicine, Tirana
Vendim Nr. 33 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2026-05-13
29 Bachelor Film and Media with profiles: a. Directing; b. Screenplay; c. Camera; d. Editing
Academy of Film & Multimedia "Marubi"
Vendim Nr. 36 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2023-09-30
30 Professional Master "Security Studies", with profiles: "Security Issues", Regional Studies", "Geopolitics", "Information Systems Security", "Project Management and Evaluation"
European University of Tirana
Vendim Nr. 37 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2024-09-30
31 Professional Master "Marketing", with profiles: "Tourism"; "Innovation"; "Project Management and Evaluation"; "TV Multimedia"; "Political Public Relations"
European University of Tirana
Vendim Nr. 38 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2025-09-30
32 Professional Master "Finance", with profiles: "Banking and Financial Markets"; "Audit and Risk Management"; "Accounting and Financial Reporting"; "Public Administration"; "Project Management and Evaluation"
European University of Tirana
Vendim Nr. 39 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2025-09-30
33 Bachelor Business Informatics with profile: a. Business management; b. Finance Banking
European University of Tirana
Vendim Nr. 40 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2026-05-13
34 Professional Master Applied Informatics with profiles: a. Design and Application Development, b. Data management, c. Security of Information Systems, d. TV - Multimedia, e. Project Management and Evaluation
European University of Tirana
Vendim Nr. 41 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2024-09-30
35 Professional Master "Nursing", with profiles: "Surgical Nursing", "Primary Care Nursing", "Nutrition and Dietology"
European University of Tirana
Vendim Nr. 42 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2021-09-30
36 Bachelor Banking and Finance
"EPOKA" University
Vendim Nr. 43 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2023-09-30
37 Master of Science Psychology with profiles: a. Clinical Psychology, b. School psychology, c. Counseling Psychology, d. Organizational psychology, e. Project Management and Evaluation
European University of Tirana
Vendim Nr. 44 datë 14-05-2020
Accredited
Vjen si ndryshim i Vendimit Nr. 15 datë 24.01.2020
2020-05-14 2025-09-30
38 Professional Master "Applied Psychology", with profiles: "Clinical Psychology", "School Psychology", "Counseling Psychology", "Organizational Psychology", "Project Management and Evaluation"
European University of Tirana
Vendim Nr. 45 datë 14-05-2020
Accredited
Vjen si ndryshim i Vendimit Nr.14, date 24.01.2020
2020-05-14 2024-09-30
39 Professional Master Teacher of Primary Education
European University of Tirana
Vendim Nr. 23 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2026-05-13
40 Master of Science(IP) General Medicine
University of Medicine, Tirana
Vendim Nr. 34 datë 14-05-2020
Accredited
2020-05-14 2026-05-13
41 Bachelor Agrifood Engineering with profile Agrifood Technology
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 06 datë 24-01-2020
Accredited
2020-01-24 2026-01-23
42 Master of Science Agrifood Engineering with profile: a. Viticulture - Oenology; b. Agrifood Technology
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 07 datë 24-01-2020
Accredited
Akredituar vetëm profili Teknologji Agroushqimore
2020-01-24 2026-01-23
43 Master of Science Civil and Commercial Law
Luarasi University
Vendim Nr. 08 datë 24-01-2020
Accredited
2020-01-24 2024-09-30
44 Professional Master "Audit", with profiles: "Audit and Risk Management", "Audit of Financial Institutions", "Accounting and Financial Reporting", "Project Management and Evaluation"; "Public Administration"
European University of Tirana
Vendim Nr. 09 datë 24-01-2020
Accredited
2020-01-24 2026-01-23
45 Phd Administrative Science
Albanian University
Vendim Nr. 10 datë 24-01-2020
Accredited
Akreditimin e programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar në vitin akademik 2013-2014 e që janë ende në sistem, deri në përfundimin e studimeve të doktoratës, sipas afateve ligjore të legjislacionit në fuqi.
2020-01-24 0000-00-00
46 Phd European Contracts Right
Albanian University
Vendim Nr. 11 datë 24-01-2020
Accredited
Akreditimi i programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar në vitin akademik 2013-2014 e që janë ende në sistem, deri në përfundimin e studimeve të doktoratës, sipas afateve ligjore të legjislacionit në fuqi.
2020-01-24 0000-00-00
47 Phd Clinical Psychology
Albanian University
Vendim Nr. 12 datë 24-01-2020
Accredited
Akreditimi programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar në vitin akademik 2013-2014 e që janë ende në sistem, deri në përfundimin e studimeve të doktoratës, sipas afateve ligjore të legjislacionit në fuqi.
2020-01-24 0000-00-00
48 Bachelor Psychology with profiles: a. Mental health, b. Educational Psychology, c. Public Relations, d. Organization Management, e. Marketing
European University of Tirana
Vendim Nr. 13 datë 24-01-2020
Accredited
2020-01-24 2024-09-30
49 Professional Master "Applied Psychology", with profiles: "Clinical Psychology", "School Psychology", "Counseling Psychology", "Organizational Psychology", "Project Management and Evaluation"
European University of Tirana
Vendim Nr. 14 datë 24-01-2020
Accredited
2020-01-24 2025-09-30
50 Bachelor Higher dental technique
"Ivodent" Academy
Vendim Nr. 20 datë 24-01-2020
Accredited
2020-01-24 2022-09-30
51 Master of Science Psychology with profiles: a. Clinical Psychology, b. School psychology, c. Counseling Psychology, d. Organizational psychology, e. Project Management and Evaluation
European University of Tirana
Vendim Nr. 15 datë 24-01-2020
Accredited
2020-01-24 2024-09-30
52 Master of Science Business Informatics with profiles: a. Business Administration; b. Finance & Banking
European University of Tirana
Vendim Nr. 16 datë 24-01-2020
Accredited
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre
2020-01-24 0000-00-00
53 Professional Master Physiotherapy
University College "REALD"
Vendim Nr. 17 datë 24-01-2020
Accredited
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2020-01-24 0000-00-00
54 Professional diploma Make Up Artist
Tirana Esthetics & Style School
Vendim Nr. 19 datë 24-01-2020
Accredited
2020-01-24 2026-01-23
55 Professional Master Nursing management
University College "REALD"
Vendim Nr. 18 datë 24-01-2020
Accredited
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2020-01-24 0000-00-00
56 Bachelor Business Management
University College "Qiriazi"
Vendim Nr. 103 datë 02-11-2019
Accredited
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-11-02 0000-00-00
57 Professional Master Business Administration
University College "Qiriazi"
Vendim Nr. 104 datë 02-11-2019
Accredited
Vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
2019-11-02 0000-00-00
58 Professional Master Finance
University College "Qiriazi"
Vendim Nr. 105 datë 02-11-2019
Accredited
2019-11-02 2021-09-30
59 Master of Science Finance
University College "Qiriazi"
Vendim Nr. 106 datë 02-11-2019
Accredited
2019-11-02 2021-09-30
60 Professional Master Business Laywer
University College "Qiriazi"
Vendim Nr. 108 datë 02-11-2019
Accredited
2019-11-02 2021-09-30
61 Master of Science Civil and Commercial Law
University College "Qiriazi"
Vendim Nr. 109 datë 02-11-2019
Accredited
Vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
2019-11-02 0000-00-00
62 Bachelor Physiotherapy
Albanian University
Vendim Nr. 110 datë 02-11-2019
Accredited
2019-11-02 2024-09-30
63 Bachelor Nursery
Albanian University
Vendim Nr. 111 datë 02-11-2019
Accredited
2019-11-02 2023-09-30
64 Master of Science Law Sciences with profiles: a. International Relations; b. Public and Administrative Law; c. Private Law; d. International law and EU; e. Criminal Law
Albanian University
Vendim Nr. 112 datë 02-11-2019
Accredited
2019-11-02 2021-09-30
65 Professional Master Information technology management
HEI University Marin Barleti
Vendim Nr. 113 datë 02-11-2019
Accredited
2019-11-02 2023-09-30
66 Master of Science(IP) Architecture
HEI University Marin Barleti
Vendim Nr. 114 datë 02-11-2019
Accredited
2019-11-02 2023-09-30
67 Professional Master Landscape Architecture
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 90 datë 01-11-2019
Accredited
2019-11-01 2024-09-30
68 Bachelor Rural Tourism Management
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 91 datë 01-11-2019
Accredited
2019-11-01 2025-10-31
69 Bachelor Agribusiness Management
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 92 datë 01-11-2019
Accredited
2019-11-01 2024-09-30
70 Master of Science Agribusiness Management with profiles: a. Management of Enterprises; b. Marketing
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 93 datë 01-11-2019
Accredited
Akredituar vetem profili “Administrim i Ndërmarrjeve”,
2019-11-01 2025-10-31
71 Professional Master Enterprise Management with profile: Agribusiness Enterprises Management
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 94 datë 01-11-2019
Accredited
2019-11-01 2025-10-31
72 Bachelor Finance and Accounting
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 95 datë 01-11-2019
Accredited
2019-11-01 2024-09-30
73 Professional Master Finance and Risk Management
Luarasi University
Vendim Nr. 96 datë 01-11-2019
Accredited
2019-11-01 2023-09-30
74 Professional Master Accounting
Luarasi University
Vendim Nr. 97 datë 01-11-2019
Accredited
Vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
2019-11-01 0000-00-00
75 Professional Master Marketing and Advertising
Luarasi University
Vendim Nr. 98 datë 01-11-2019
Accredited
2019-11-01 2023-09-30
76 Master of Science Criminal Law
Luarasi University
Vendim Nr. 99 datë 01-11-2019
Accredited
2019-11-01 2023-09-30
77 Professional Master Disaster Risk Management and Fire Safety Engineering
"EPOKA" University
Vendim Nr. 100 datë 01-11-2019
Accredited
2019-11-01 2022-09-30
78 Professional diploma Graphic Design
"Metropolitan Tirana" University
Vendim Nr. 101 datë 01-11-2019
Accredited
2019-11-01 2025-10-31
79 Bachelor Finance and Banking
Albanian University
Vendim Nr. 79 datë 04-10-2019
Accredited
2019-10-05 2024-09-30
80 Bachelor Primary Education Teacher
Albanian University
Vendim Nr. 80 datë 05-10-2019
Accredited
2019-10-05 2023-09-30
81 Bachelor Preschool Education Teacher
Albanian University
Vendim Nr. 81 datë 05-10-2019
Accredited
2019-10-05 2023-09-30
82 Bachelor Political - Administrative Science
Albanian University
Vendim Nr. 82 datë 05-10-2019
Accredited
2019-10-05 2022-09-30
83 Bachelor Agrarian Engineering with profile Plant Protection
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 83 datë 05-10-2019
Accredited
2019-10-05 2025-09-30
84 Bachelor Agrarian Engineer in Horticulture
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 84 datë 05-10-2019
Accredited
2019-10-05 2025-09-30
85 Master of Science Plant Medicine
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 85 datë 05-10-2019
Accredited
2019-10-05 2025-09-30
86 Master of Science(IP) Veterinary Medicine
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 86 datë 05-10-2019
Accredited
2019-10-05 2023-09-30
87 Master of Science Agro-Environment Engineering
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 88 datë 05-10-2019
Accredited
2019-10-05 2025-09-30
88 Master of Science Forest Engineering
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 89 datë 05-10-2019
Accredited
2019-10-05 2025-09-30
89 Bachelor Agro-Environment Engineering
Agriculture University of Tirana
Vendim Nr. 87 datë 05-10-2019
Accredited
2019-10-05 2025-09-30
90 Bachelor Islamic Sciences
University College "Bedër"
Vendim Nr. 65 datë 04-10-2019
Accredited
2019-10-04 2024-09-30
91 Master of Science Basic Islamic Sciences
University College "Bedër"
Vendim Nr. 66 datë 04-10-2019
Accredited
2019-10-04 2024-09-30
92 Bachelor Psychology
HEI University Marin Barleti
Vendim Nr. 76 datë 04-10-2019
Accredited
2019-10-04 2022-09-30
93 Master of Science Modern Islamic Sciences
University College "Bedër"
Vendim Nr. 67 datë 04-10-2019
Accredited
2019-10-04 2024-09-30
94 Bachelor Design
Albanian University
Vendim Nr. 78 datë 04-10-2019
Accredited
2019-10-04 2023-09-30
95 Master of Science "Computer Engineering and Information Technology", with profiles: "Computer Engineering and Big Data"; "Network and Cybersecurity"; "Multimedia-Design"
University College "Canadian Institute of Technology"
Vendim Nr. 75 datë 04-10-2019
Accredited
2019-10-04 2022-09-30
96 Master of Science Business Administration
University College "Qiriazi"
Vendim Nr. 70 datë 04-10-2019
Accredited
2019-10-04 2021-09-30
97 Bachelor Medical Laboratory Technics
"Aldent" University
Vendim Nr. 68 datë 04-10-2019
Accredited
2019-10-04 2024-09-30
98 Master of Science(IP) Pharmacy
"Aldent" University
Vendim Nr. 69 datë 04-10-2019
Accredited
2019-10-04 2023-09-30
99 Bachelor Finance Accounting
LOGOS University College
Vendim Nr. 71 datë 04-10-2019
Accredited
2019-10-04 2024-09-30
100 Master of Science Business Administration with profiles: a. General Management; b. Management , c. Human Resource Management; ç. Marketing; d. Management Information Systems; dh. Banking
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 73 datë 04-10-2019
Accredited
2019-10-04 2023-09-30
101 Bachelor Business Administration
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 72 datë 04-10-2019
Accredited
2019-10-04 2024-09-30
102 Bachelor Business Management
LOGOS University College
Vendim Nr. 47 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
103 Bachelor Turism Management
LOGOS University College
Vendim Nr. 48 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
104 Bachelor Techician for Medical Laboratory
LOGOS University College
Vendim Nr. 50 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
105 Bachelor Applied Informatics
LOGOS University College
Vendim Nr. 49 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
106 Professional Master Advanced Dental Technology
"Aldent" University
Vendim Nr. 51 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2025-07-04
107 Professional Master Business Administration
Albanian University
Vendim Nr. 52 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
108 Professional Master Finance and Banking Management
Albanian University
Vendim Nr. 53 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
109 Professional Master Energy Systems
Albanian University
Vendim Nr. 54 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
110 Professional Master Interior Design
Albanian University
Vendim Nr. 55 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2023-09-30
111 Professional Master Pedagogy with profiles: a. Didactics; b. Education Management
Albanian University
Vendim Nr. 56 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2021-09-30
112 Professional Master School Psychology
Albanian University
Vendim Nr. 57 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
113 Professional Master Surgical Nursing
Albanian University
Vendim Nr. 58 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2023-09-30
114 Professional Master Manual therapy
Albanian University
Vendim Nr. 59 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2023-09-30
115 Long Term Specialization Orthodontics
Albanian University
Vendim Nr. 60 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2025-07-04
116 Bachelor Psychosocial Studies
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 61 datë 05-07-2019
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 61/1, datë 04.10.2019.
2019-07-05 2023-09-30
117 Master of Science Public Law
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 63 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2023-09-30
118 Master of Science Civil and Trade Law
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 64 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2024-09-30
119 Professional Master Business Administration
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 62 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2024-09-30
120 Master of Science(IP) Law
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 40 datë 31-05-2019
Accredited
2019-05-31 2021-09-30
121 Master of Science English Language and Literature
University College "Bedër"
Vendim Nr. 36 datë 31-05-2019
Accredited
2019-05-31 2024-09-30
122 Master of Science Counseling Psychology and Pedagogy
University College "Bedër"
Vendim Nr. 37 datë 31-05-2019
Accredited
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-05-31 0000-00-00
123 Master of Science Law with profiles: a. Criminal Law; b. International Law
University College "Bedër"
Vendim Nr. 39 datë 31-05-2019
Accredited
2019-05-31 2022-09-30
124 Professional Master Governance and Public Management
Albanian University
Vendim Nr. 22 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2024-09-30
125 Master of Science Public Administration with profile: a. Public Policy and Governance; b. Public Policy and the EU
Albanian University
Vendim Nr. 23 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2024-09-30
126 Bachelor English Language and Literature
University College "Bedër"
Vendim Nr. 26 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2024-09-30
127 Bachelor Counseling Psychology and Pedagogy
University College "Bedër"
Vendim Nr. 27 datë 12-04-2019
Accredited
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-04-12 0000-00-00
128 Bachelor Communication Sciences
University College "Bedër"
Vendim Nr. 28 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2025-04-11
129 Master of Science Communication Sciences with profiles: a. Public Relations; b. Journalism
University College "Bedër"
Vendim Nr. 29 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2025-04-11
130 Bachelor 4 year Business Administration
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 31 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2023-09-30
131 Master of Science Finance Accounting
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 32 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2024-09-30
132 Bachelor 4 year Computer Sciences
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 33 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2024-09-30
133 Professional diploma Construction Technology
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 16 datë 02-03-2019
Accredited
2019-03-02 2024-09-30
134 Professional diploma Technology of Electrical Installations
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 17 datë 02-03-2019
Accredited
2019-03-02 2023-09-30
135 Master of Science(IP) Pharmacy
Albanian University
Vendim Nr. 18 datë 02-03-2019
Accredited
2019-03-02 2024-09-30
136 Bachelor Preschool and Primary Education
University College "Bedër"
Vendim Nr. 20 datë 02-03-2019
Accredited
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-03-02 0000-00-00
137 Bachelor Art and Design
Polis University
Vendim Nr. 01 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2025-01-31
138 Professional Master Parametric Design with profiles: a. Architectonic and Parametric Design; b. Aesthetic Structural Design; c. Landscape and Urban Design
Polis University
Vendim Nr. 02 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2025-01-31
139 Master of Science Applied Desing
Polis University
Vendim Nr. 03 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2025-01-31
140 Bachelor Environmental Studies
Polis University
Vendim Nr. 04 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2025-01-31
141 Professional Master Territorial Development Policies with profiles: a. Spatial Planning and GIS Application; b. Housing and Land Development; c. Urban Social Development and Human Resources
Polis University
Vendim Nr. 05 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2025-01-31
142 Master of Science Urban Environmental Management
Polis University
Vendim Nr. 06 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2025-01-31
143 Master of Science Civil Engineering with profiles: a. Structural Engineering; b. Construction Management; c. Construction Materials Engineering; d. Water Resources Engineering
"EPOKA" University
Vendim Nr. 07 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2023-09-30
144 Professional Master Security and Public Order
Luarasi University
Vendim Nr. 08 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2023-09-30
145 Professional Master Insurance Management
Luarasi University
Vendim Nr. 09 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2022-09-30
146 Professional Master Legal science with profiles: a. Public Law; b. Business Law
HEI University Marin Barleti
Vendim Nr. 12 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2024-09-30
147 Professional Master Political Science with profiles: a. Public Administration; b. Lidership
HEI University Marin Barleti
Vendim Nr. 11 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2024-09-30
148 Professional Master Business Administration with profiles: a. Finance - Accounting; b. Marketing and Operations Management; c. Real Estate and Insurance; d. Leadership and Human Resource Management
HEI University Marin Barleti
Vendim Nr. 10 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2022-09-30
149 Master of Science Clinical Psychology
Albanian University
Vendim Nr. 85 datë 07-12-2018
Accredited
2018-12-07 2023-09-30
150 Bachelor Information Systems
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 86 datë 07-12-2018
Accredited
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar në vitin akademik aktiv 2013-2014 deri në diplomimin e tyre.
2018-12-07 0000-00-00
151 Master of Science Computer Sciences
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 87 datë 07-12-2018
Accredited
2018-12-07 2023-09-30
152 Bachelor Business Administration
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 88 datë 07-12-2018
Accredited
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar në vitet akademike aktive 2013-2014 dhe 2014-2015, deri në diplomimin e tyre
2018-12-07 0000-00-00
153 Master of Science International Relations
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 89 datë 07-12-2018
Accredited
2018-12-07 2023-09-30
154 Bachelor Finance - Banking
University College WISDOM
Vendim Nr. 72 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2022-09-30
155 Master of Science Schooling Psychology and Education
University College WISDOM
Vendim Nr. 73 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2021-09-30
156 Bachelor Economics profiles: a. Banks and Financial Institutions; b. Business Administration; c. Finance and Accounting
University College of Business
Vendim Nr. 74 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2023-09-30
157 Master of Science Civil and Commercial Law
University College of Business
Vendim Nr. 77 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2024-09-30
158 Master of Science Penal Law
University College of Business
Vendim Nr. 78 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2024-09-30
159 Master of Science Information Technology
Albanian University
Vendim Nr. 82 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2023-09-30
160 Master of Science Electronic Engineering
Albanian University
Vendim Nr. 83 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2023-09-30
161 Bachelor Business Management
Albanian University
Vendim Nr. 79 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2023-09-30
162 Professional Master Digital Marketing
"Metropolitan Tirana" University
Vendim BA Nr. 64, datë 18.12.2020
Accredited
2018-10-19 2024-09-30
163 Master of Science International Relations
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 66 datë 28-09-2018
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 66/1, datë 01.02.2019
2018-09-28 2021-09-30
164 Professional Master Computer Engineering
"EPOKA" University
Vendim Nr. 51 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
165 Master of Science Computer Engineering
"EPOKA" University
Vendim Nr. 52 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
166 Master of Science Architecture
"EPOKA" University
Vendim Nr. 53 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2022-09-30
167 Master of Science(IP) Architecture
"EPOKA" University
Vendim Nr. 54 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
168 Professional Master Political Science and International Relations
"EPOKA" University
Vendim Nr. 55 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
169 Master of Science Political Science and International Relations
"EPOKA" University
Vendim Nr. 56 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
170 Professional Master Banking and Finance
"EPOKA" University
Vendim Nr. 57 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
171 Master of Science Banking and Finance
"EPOKA" University
Vendim Nr. 58 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
172 Professional Master Business Administration
"EPOKA" University
Vendim Nr. 59 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
173 Master of Science Business Administration
"EPOKA" University
Vendim Nr. 60 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
174 Bachelor Political and Administrative Sciences with profiles: a. Political Sciences; b. Public Administration
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 61 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
175 Professional Master Political and Administrative Sciences with profiles: a. Social Policies; b. Public Administration; c. Local Government
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 62 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
176 Bachelor International Relations and Diplomacy
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 64 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
177 Professional Master International Relations with profiles: a. European Studies; b. Mediterranean Studies
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 65 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2022-09-30
178 Master of Science Psychology with profiles: a. Organization Psychology; b. Community Psychology
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 67 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
179 Bachelor Economic Sciences with profiles: a. Business Administration; b. Financing Banking and Accounting; c. Business Law
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 68 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2021-09-30
180 Professional Master Business Management with profiles: a. Management of Tourism; b. Management of Real Estates; c. Management of Arts; d. Management of Health; e. Management of Education
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 69 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2021-09-30
181 Master of Science Banking and Financing
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 70 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2021-09-30
182 Master of Science Political Studies and Economic Development Strategies
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 63 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
183 Professional Master Sport and tourism management
University of Sports of Tirana
Vendim Nr. 25 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
184 Master of Science Public and International Law with profiles: a. Criminal Law; b. Constitutional and Public Law; c. International Law and European
European University of Tirana
Vendim Nr. 35 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
185 Professional Master Law with profiles: a. Administrative Law; b. International Law; c. European Law
European University of Tirana
Vendim Nr. 34 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
186 Professional Master Political Science with profiles: a. Political Behavior and Strategies; b. Public Policy
European University of Tirana
Vendim Nr. 26 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
187 Professional Master Finance and Accounting
LOGOS University College
Vendim Nr. 50 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
188 Professional Master Advanced Techniques in Medical Laboratory
LOGOS University College
Vendim Nr. 49 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
189 Professional Master Civil Engineering
"EPOKA" University
Vendim Nr. 48 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2024-07-12
190 Master of Science Information Systems in Business
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 47 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
191 Bachelor Electric Engineering
Albanian University
Vendim Nr. 42 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2022-09-30
192 Bachelor Computer Engineering
Albanian University
Vendim Nr. 39 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
193 Bachelor Information Technology
Albanian University
Vendim Nr. 40 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
194 Bachelor Industrial Engineering
University College "Canadian Institute of Technology"
Vendim Nr. 38 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2024-07-12
195 Master of Science Clinic Physiotherapy
"Aldent" University
Vendim Nr. 37 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
196 Bachelor Electronic Engineering
Albanian University
Vendim Nr. 41 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
197 Bachelor Physiotherapy
"Aldent" University
Vendim Nr. 36 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2024-07-12
198 Professional Master Information Systems in Business
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 46 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
199 Master of Science Political Sciences with Profiles: a. Political Strategy. b. Geopolitics, c. Political Public Relations, d. Public Administration, e. Project Management and Evaluation
European University of Tirana
Vendim Nr. 27 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2022-09-30
200 Master of Science International Relations with Profiles: a. Security Issues, b. Regional Studies, c. Geopolitics, d. Political Strategy, e. Project Management and Evaluation
European University of Tirana
Vendim Nr. 29 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2022-09-30
201 Master of Science Finance with profiles: a. Bank and Financial Markets, b. Economy - Finance, c. Accounting and Financial Reporting, d. Public Administration, e. Project Management and Evaluation
European University of Tirana
Vendim Nr. 33 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
202 Professional Master Business Management, with profiles: a. SME Management, b. Human Resource Management, c. Public Administration, d. Project Management and Evaluation, e. Territory Administration
European University of Tirana
Vendim Nr. 32 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2021-09-30
203 Professional Master Communication with Profiles: a. Journalism and New Media, b. Political Public Relations, c. Creative Writing, d. Marketing Management, e. TV - Multimedia
European University of Tirana
Vendim Nr. 30 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
204 Bachelor Telecommunication Engineering
University College "Canadian Institute of Technology"
Vendim Nr. 38 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2024-07-12
205 Master of Science Private and Business Law with profiles: a. Private Law; b. Business Law
European University of Tirana
Vendim Nr. 22 datë 11-05-2018
Accredited
2018-05-11 2023-09-30
206 Master of Science Business Administration, with profiles: a. Marketing Management, b. Public Administration, c. Territory Administration, d. Project Management and Evaluation, e. Accounting and Financial Reporting
European University of Tirana
Vendim Nr. 21 datë 11-05-2018
Accredited
Korrigjuar me VBA Nr. 23/1, datë 13.07.2018.
2018-05-11 2023-09-30
207 Master of Science Communication Sciences with Profiles: a. Journalism and New Media, b. Political Public Relations, c. Creative Writing, d. Project Management and Evaluation, e. Marketing Management
European University of Tirana
Vendim Nr. 23 datë 11-05-2018
Accredited
2018-05-11 2024-05-10
208 Professional diploma Database and Web Design
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 13 datë 30-03-2018
Accredited
2018-03-30 2022-09-30
209 Professional diploma Information and Communication Technology
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 14 datë 30-03-2018
Accredited
2018-03-30 2023-09-30
210 Professional diploma Geodesy
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 15 datë 30-03-2018
Accredited
2018-03-30 2022-09-30
211 Professional diploma Mechatronics
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 16 datë 30-03-2018
Accredited
2018-03-30 2023-09-30
212 Master of Science Civil Engineering with profiles: a. Structure; b. Geotechnical
Polis University
Vendim Nr. 12 datë 30-03-2018
Accredited
2018-03-30 2024-03-29
213 Professional Master Teacher in physical education
HEI University Marin Barleti
Vendim Nr. 06 datë 02-02-2018
Accredited
Programi është akredituar për studentët e regjistruar dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, përfshirë ata të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2018-02-02 0000-00-00
214 Bachelor Finance Accounting
HEI University Marin Barleti
Vendim BA Nr. 99 datë 10.11.2017
Accredited
2017-11-10 2022-09-30
215 Master of Science Leadership and Assessment in Education
HEI "Nehemia"
Vendim BA Nr. 98 datë 20-10-2017
Accredited
Ky program është akredituar nga një Agjensi e Huaj dhe është miratuar nga Vendim BA Nr. 98 datë 20-10-2017
2017-10-20 2021-09-30
216 Bachelor Economy and Businesses
HEI "Nehemia"
Vendim BA Nr. 97 datë 20-10-2017
Accredited
Ky program është akredituar nga një Agjensi e Huaj dhe është miratuar nga Vendim BA Nr. 97 datë 20-10-2017
2017-10-20 2023-09-30
217 Master of Science(IP) Dentistry
Albanian University
Vendim Nr. 88 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2022-09-30
218 Professional diploma Electronics
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 83 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2022-09-30
219 Professional diploma Airing and conditioning technology
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 82 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2023-09-20
220 Professional diploma Electro - mechanics
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 81 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2022-09-30
221 Professional diploma Automotive Technology
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 80 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2023-09-20
222 Professional Master Business Administration
Albanian University
Vendim Nr. 52 datë 2017-07-10
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 52/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 52/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2011-2012 që kanë ndjekur/ndjekin aktualisht studimet në këtë program studimit, përfshirë brezin e studentëve të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-07-10 0000-00-00
223 Professional Master Finance and Banking Management
Albanian University
Vendim Nr. 53 datë 2017-07-10
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 53/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 53/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2011-2012 që kanë ndjekur/ndjekin aktualisht studimet në këtë program studimit, përfshirë brezin e studentëve të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-07-10 0000-00-00
224 Bachelor Economics
"EPOKA" University
Vendim Nr. 54 datë 2017-07-10
Accredited
2017-07-10 2023-07-09
225 Master of Science Management in Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Vendim Nr. 15 datë 2017-05-19
Accredited
2017-05-19 2023-05-18
226 Bachelor Nursing
"Aldent" University
Vendim Nr. 24 datë 2017-05-19
Accredited
2017-05-19 2023-05-18
227 Master of Science(IP) Dentistry
"Aldent" University
Vendim Nr. 25 datë 2017-05-19
Accredited
2017-05-19 2023-05-18
228 Phd Business Administration
"EPOKA" University
Vendim Nr. 17 datë 2017-05-19
Accredited
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
229 Phd Economics with profile: a. Economics; b. Banking and Finance
"EPOKA" University
Vendim Nr. 21 datë 2017-05-19
Accredited
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
230 Phd Civil Engineering
"EPOKA" University
Vendim Nr. 22 datë 2017-05-19
Accredited
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
231 Phd Political Science and International Relations
"EPOKA" University
Vendim Nr. 23 datë 2017-05-19
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 23/1, datë 13.07.2018. Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
232 Professional Master Surgical Nursing
Albanian University
Vendim Nr. 32 datë 2017-05-19
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 32/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 32/2, datë 02.02.2018. Akreditimin vetëm për brezat e studentëve aktualisht të regjistruar dhe që ndjekin studimet në këtë program, përfshirë ata të regjistruar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-05-19 0000-00-00
233 Professional Master School Psychology
Albanian University
Vendim Nr. 44 datë 2017-05-19
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 44/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 44/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për brezat e studentëve aktualisht të regjistruar dhe që ndjekin studimet në këtë program, përfshirë ata të regjistruar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-05-19 0000-00-00
234 Bachelor Nursing
University College "REALD"
Urdhër Nr. 19, datë 20.01.2017
Accredited
2017-01-20 2022-07-22
235 Master of Science Accounting Finance with profiles: a. Financial Management; b. Financial Services and Banking; c. Taxation and Law; d. Accounting
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 604 datë 2016-12-22
Accredited
2016-12-22 2022-12-22
236 Master of Science Legal Science: a. Public Law; b. Criminal Law and Criminology; c. Trade Law; d. Intellectual Property Law
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 607 datë 2016-12-22
Accredited
2016-12-22 2022-12-22
237 Phd Computer Sciences with profiles: a. Computer Science; b. Information Management Systems
"University of New York, Tirana"
Vendim KA Nr. 215, datë 16.12.2016
Accredited
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
238 Phd Social Sciences and Humanities with profiles: a. Education; b. Law; c. Political Science and International Relations
"University of New York, Tirana"
Vendim KA Nr. 217, datë 16.12.2016
Accredited
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
239 Phd Business Administration with profiles: a. Economic Sciences; b. Finance; c. Management; d. Marketing; e. Accounting; f. International Business
"University of New York, Tirana"
Vendim KA Nr. 216, datë 16.12.2016
Accredited
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
240 Master of Science "Business Management" with profiles: "Public Administration" and "Marketing Management"
University College of Business
Urdhër Nr. 562, datë 30.11.2016
Accredited
2016-11-30 2022-11-30
241 Bachelor Political Science
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 561 datë 2016-11-30
Accredited
2016-11-30 2022-11-30
242 Master of Science "Accounting Finance" with profile: "Accounting Auditing"
University College of Business
Urdhër Nr. 553, datë 23.11.2016
Accredited
2016-11-23 2022-11-23
243 Phd Computer Engineering
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 555, datë 2016-11-23
Accredited
2016-11-23 2022-11-23
244 Bachelor Business Management
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 554 datë 2016-11-23
Accredited
2016-11-23 2022-11-23
245 Professional Master Teaching English Language for High Schools
University College "Bedër"
Urdhër Nr. 489, datë 2016-10-07
Accredited
2016-10-07 2022-10-07
246 Professional Master Finance and Risk Management
Luarasi University
Urdhër Nr. 471, datë 19.09.2016
Accredited
Mbeshtetur ne VKA Nr. 149, datë 31.03.2016, ky program akreditohet vetem per studentet qe kane filluar studimet deri ne vitet akademike 2012 - 2013, dhe 2013 - 2014.
2016-09-19 0000-00-00
247 Bachelor Finance and Banking
Luarasi University
Urdhër Nr. 433, datë 25.08.2016
Accredited
2016-08-25 2022-08-25
248 Bachelor Business Administration
Luarasi University
Urdhër Nr. 434, datë 2016-08-25
Accredited
2016-08-25 2022-01-19
249 Master of Science Executive Management
Luarasi University
Urdhër Nr. 432, datë 2016-08-25
Accredited
2016-08-25 2022-01-19
250 Master of Science Banking and Financial Markets
Luarasi University
Urdhër Nr. 431, datë 2016-08-29
Accredited
2016-08-25 2022-01-19
251 Master of Science Electronics and Communications Engineering
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 435, datë 25.08.2016
Accredited
2016-08-25 2022-08-25
252 Bachelor Finance
University College "REALD"
Urdhër Nr. 403, datë 26.07.2016
Accredited
2016-07-26 2022-07-26
253 Bachelor Fizioterapi
University College "REALD"
Urdhër Nr. 404, datë 26.07.2016
Accredited
2016-07-26 2022-07-26
254 Bachelor Management
University College "REALD"
Urdhër Nr. 405, datë 26.07.2016
Accredited
2016-07-26 2022-07-26
255 Master of Science(IP) Dentistry and Dental Prosthesis
University College "REALD"
Urdhër Nr. 406 datë 26-07-2016
Accredited
2016-07-26 2022-07-26
256 Master of Science(IP) Farmacy
University College "REALD"
Urdhër Nr. 399, datë 22.07.2016
Accredited
2016-07-22 2022-07-22
257 Professional Master Marketing and Advertising
Luarasi University
Urdhër Nr. 382, datë 08.07.2016
Accredited
2016-07-08 0000-00-00
258 Phd Architecture
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 314, datë 10.06.2016
Accredited
2016-06-10 2022-06-10
259 Bachelor Business Informatics
Mediterranean University of Albania
Urdhër Nr. 283, datë 2016-05-30
Accredited
2016-05-30 2022-05-30
260 Bachelor International Marketing and Logistics Management
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 288 datë 2016-05-30
Accredited
2016-05-30 2022-05-30
261 Bachelor Business Management
University College WISDOM
Urdhër Nr. 289 datë 2016-05-30
Accredited
2016-05-30 2022-05-30
262 Master of Science Economics
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 273 datë 2016-05-24
Accredited
2016-05-24 2022-05-24
263 Bachelor Civil Engineering
Polis University
Urdhër Nr. 270 datë 20.05.2016
Accredited
2016-05-20 2022-05-20
264 Professional Master Business Administration with profile: a. Entrepreneurship and Innovation; b. Real Estate; c. Marketing and Strategy
Polis University
Urdhër Nr. 269, datë 20.05.2016
Accredited
2016-05-20 2022-05-20
265 Master of Science(IP) Architecture and Urban Design
Polis University
Urdhër Nr. 268, datë 20.05.2016
Accredited
2016-05-20 2022-05-20
266 Master of Science(IP) Urban Planning and Managemenet
Polis University
Urdhër Nr. 266, datë 20.05.2016
Accredited
2016-05-20 2022-05-20
267 Master of Science Civil and Commercial Law
University College WISDOM
Urdhër Nr. 236, datë 2016-05-09
Accredited
2016-05-09 2022-05-09
268 Master of Science Criminal Law
University College WISDOM
Urdhër Nr. 236, datë 2016-05-09
Accredited
2016-05-09 2022-05-09
269 Bachelor "Finance" with profiles: a. Banking, b. Accounting, c. Insurance, d. Organization Management, e. Economic informatics
European University of Tirana
Urdhër Nr. 209 datë 28-04-2016
Accredited
2016-04-28 2022-04-28
270 Bachelor Political Sciences, with profiles: a. Public Administration, b. Political Parties, c. Political Sociology, d. Journalism, e. European Studies
European University of Tirana
Urdhër Nr. 161 datë 07-04-2016
Accredited
2016-04-07 2022-04-07
271 Bachelor International Relations with Profiles: a. Security, b. European Studies, c. Public Administration, d. Political parties, e. Public relations
European University of Tirana
Urdhër Nr. 160 datë 07-04-2016
Accredited
2016-04-07 2022-04-07
272 Bachelor Business Management, with profiles: a. Management of Organizations, b. Marketing, c. Tourism, d. Accounting, e. Economic informatics
European University of Tirana
Urdhër Nr. 159 datë 07-04-2016
Accredited
2016-04-07 2022-04-07
273 Bachelor Communication, with profiles: a. Public Relations, b. Journalism, c. Graphics - Design, d. Multimedia, e. Marketing
European University of Tirana
Urdhër Nr. 162 datë 07-04-2016
Accredited
2016-04-07 2022-04-07
274 Bachelor Software Engineering
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr.140, datë 2016-03-25
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
275 Bachelor Business Administration and Information Technology
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr.138, datë 2016-03-25
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
276 Bachelor Business Administration
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr.137, datë 2016-03-25
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
277 Master of Science
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr.141, datë 2016-03-25
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
278 Master of Science Software Engineering
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr.143, datë 2016-03-25
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
279 Master of Science Business Administration
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr.142, datë 2016-03-25
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
280 Master of Science Telecommunication Engineering
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr. 141 datë 25-03-2016
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
281 Master of Science European Studies with profiles: a. Diplomacy-International Relations; b. European Affairs and Public Administration;
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 131 datë 2016-03-24
Accredited
2016-03-24 2022-03-24
282 Long Term Specialization Dentistry with profiles: Oral Surgery, Ortodonti
"Aldent" University
Urdhër Nr. 112, datë 11.03.2016
Accredited
2016-03-11 2022-03-11
283 Bachelor Dental Laboratory Techniques
"Aldent" University
Urdhër Nr. 102, datë 08.03.2016
Accredited
2016-03-08 2022-03-08
284 Master of Science Informatics Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-17 2022-01-17
285 Bachelor Economic information
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
286 Bachelor Civil Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
287 Master of Science Civil Engineering with profiles: a. Engineering Structures; b. Transportation Infrastructure Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
288 Master of Science Electronics Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
289 Master of Science Telecommunications Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
290 Bachelor Computer Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
291 Master of Science Economy - MBA
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10 datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
292 Master of Science Mechatronics Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10 datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
293 Bachelor Physical Education and Sports
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 436, datë 2015-11-12
Accredited
2015-11-12 2021-11-12
294 Bachelor Business Informatics
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 358, datë 2015-09-25
Accredited
2015-09-25 2021-09-25
295 Bachelor Electronics and Digital Communication Engineering
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 359, datë 2015-09-25
Accredited
2015-09-25 2021-09-25
296 Bachelor Applied Informatics
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 350, datë 2015-09-21
Accredited
2015-09-21 2021-09-21
297 Bachelor Law
Mediterranean University of Albania
Urdhër Nr. 344, datë 2015-09-17
Accredited
2015-09-17 2021-09-17
298 Bachelor Business Administration
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 343 datë 2015-09-17
Accredited
2015-09-17 2021-09-17
299 Bachelor Physiotherapy
Catholic University “Our Lady of Good Counsel”.
Urdhër Nr. 341, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
300 Bachelor Nursing
Catholic University “Our Lady of Good Counsel”.
Urdhër Nr. 338, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
301 Master of Science(IP) Medical Science
Catholic University “Our Lady of Good Counsel”.
Urdhër Nr. 337, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
302 Master of Science(IP) Pharmacy
Catholic University “Our Lady of Good Counsel”.
Urdhër Nr. 339, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
303 Master of Science Nursing and Obstetrics Science
Catholic University “Our Lady of Good Counsel”.
Urdhër Nr. 334, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
304 Phd Public health, molecular diagnosis of infectious diseases and pharmacovigilanc
Catholic University “Our Lady of Good Counsel”.
Urdhër Nr. 333, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
305 Master of Science Rehabilitation Science of Health Professions
Catholic University “Our Lady of Good Counsel”.
Urdhër Nr. 336, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
306 Bachelor Economy of Enterprise
Catholic University “Our Lady of Good Counsel”.
Urdhër Nr. 340 datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-15
307 Phd Statistics
Catholic University “Our Lady of Good Counsel”.
Urdhër Nr. 332 datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-15
308 Master of Science(IP) Odontoiatri and Dental Prosthesis
Catholic University “Our Lady of Good Counsel”.
Urdhër Nr. 315, datë 2015-09-03
Accredited
2015-09-03 2021-09-03
309 Professional Master Education with profiles: a. Teaching and Learning; b. Education Administration
HEI University Marin Barleti
Vendim Nr. 54 datë 2015-06-29
Accredited
2015-06-29 2021-06-29
310 Professional diploma Energy Efficiency
Polis University
Urdhër Nr. 242, datë 17.06.2015
Accredited
2015-06-17 2021-06-23
311 Phd Architecture and Urban Design
Polis University
Urdhër Nr. 187, datë 15.05.2015
Accredited
2015-05-15 2021-05-15
312 Master of Science Economy and Management
Catholic University “Our Lady of Good Counsel”.
Urdhër Nr. 46 datë 2015-02-05
Accredited
2015-02-05 2021-02-04
313 Phd Clinical Psychology
Albanian University
Vendim Nr. 14 datë 2017-05-19
Negative Accreditation
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
314 Long Term Specialization Orthodontics
Albanian University
Vendim Nr. 29 datë 2017-05-19
Accredited
Akredituar vetëm për brezat e studentëve të regjistruar në këtë program studimi përpara vitit akademik 2013-2014.
0000-00-00 0000-00-00
315 Phd European Contracts Right
Albanian University
Vendim Nr. 213 datë 2016-12-16
Negative Accreditation
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
316 Phd Administrative Science
Albanian University
Vendim Nr. 212 datë 2016-12-16
Negative Accreditation
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
317 Phd Pharmaceutical Sciences
Albanian University
Vendim Nr. 214, datë 2016-12-16
Negative Accreditation
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
318 Phd Pharmaceutical Sciences
Albanian University
Vendim Nr. 35 datë 14-05-2020
Negative Accreditation
Vlerësimi Përfundimtar NEGATIV për programin e studimit Doktoratë në “Shkenca Farmaceutike”, të Universitetit Privat “Albanian University”.
0000-00-00 0000-00-00