Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Procedurat e Vlerësimit dhe Akreditimit

Procedurat e vlerësimit dhe akreditimit të institucioneve dhe programeve të arsimit të lartë janë hartuar në përputhje të plotë me praktikën më të mirë europiane dhe shërbejnë si një garanci që procesi i vlerësimit institucional apo programit të studimit do të kryhet me efikasitet dhe transparencë.

Dokumentat bazë për vlerësimin e jashtëm në kudër të akreditimin instituciona/programeve të studimit janë:

  • Manual për Procedurat dhe Afatet për Vlerësimin e Cilësisë në kuadër të akreditimit të Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe programeve të studimit 2017 
  • Kodi i Cilësisë, miratuar me VKM Nr.531, datë 11.09.2018;  
  • Standardet shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e progameve të studimeve të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë , miratuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës nr. 75, datë 18.02.2013;  
  • Standardet shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë, Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës nr.126 datë 17.03.2011;  
  • Gjithashtu Agjencia mbështetet dhe në Udhëzuesit dhe Standardet për Sigurimin e Cilësisë në Hapësirën Europiane të Arsimit të Lartë (European Standards and Guidelines-ESG 2015)