Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

PROJEKTE

  • PROJEKTI ENGINE

ENGINE – “Modernizimi i kurrikulave inxhinierike në energjinë e rinovueshme në Universitetet Shqiptare”, i bashkëfinancuar nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Europian dhe i drejtuar nga Universiteti Politeknik mbledh së bashku 11 partnerë. Synimi i projektit është modernizimi dhe ndërkombëtarizimi i kurrikulave të AFP-së dhe Bachelor në Inxhinieri për Energjitë e Rinovueshme në universitetet e synuara në Shqipëri nëpërmjet inovacionit të kurrikulave në përputhje me zhvillimin e ri në zonë dhe kërkesën e tregut të punës. Përdorimi i burimeve të rinovueshme të energjisë dhe përmirësimi i efiçencës së energjisë siguron një ekonomi të qëndrueshme bazuar në kushtet e zhvillimit shkencor. Për të përmbushur të gjitha objektivat dhe detyrimet kombëtare të vendosura nga BE për vendet anëtare, por edhe për vendet kandidate (siç është Shqipëria), është e nevojshme ndërgjegjësimi i brezit të ri për përdorimin e BRE-ve, përmirësimi i efiçencës së energjisë, hartimi i kurrikulave. dhe përmirësimin e ekzistuesve, trajnimin e stafit akademik dhe ndërtimin e laboratorëve, zgjerimin e rrjetit të bashkëpunimit me Institucionet Ndërkombëtare të Arsimit të Lartë për njohjen dhe zbatimin e teknologjive moderne të energjisë.

Aktivitete në kuadër te projektit ENGINE  Kliko këtu

  •  PROJEKTI SEQA-ESG

Objektivi kryesor i projektit është të mbështesë agjencitë e sigurimit të cilësisë (QA) dhe autoritetet kombëtare përgjegjëse për arsimin e lartë, në gjashtë vendet si Shqipëri, Republika Çeke, Malta, Moldavia, Mali i Zi dhe Sllovakia, për të krijuar një sistem të sigurimit të cilësisë, në përputhje me ESG, i cili është një nga angazhimet kryesore të Procesit të Bolonjës.
Më konkretisht, projekti synon të arrijë: korniza ligjore në përputhje me ESG (European Standard Guidelines); përafrimi i proceseve të sigurimit të cilësisë me metodën e ESG; lidhja e kritereve kombëtare me ESG; metodat dhe kriteret e duhura për përfshirjen e vlerësuesve të jashtë dhe palëve të interesit (stakeholders), në sigurimin e jashtëm të cilësisë. 

Aktivitete në kuadër te projektit SEQA-ESG  Kliko këtu