Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Analiza dhe Raporte

Në zbatim të Ligjit 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, si dhe në zbatim të Udhëzimit Nr. 29, datë 10.09.2018 të MASR “Për veprimtarinë dhe ngarkesën mësimore të personelit akademik në institucionet e arsimit të lartë”, i ndryshuar, ASCAL kryen vlerësime analitike e krahasuese në kuadër të monitorimit, vlerësimit të cilësisë akademike e të përputhshmërisë me standardet e cilësisë së institucioneve dhe programeve të ofruara prej tyre, përpara vlerësimit për akreditim të parë dhe në vijim.

  • Formati për plotësimin e të dhënave për angazhimin dhe ngarkesën mësimore vjetore të personelit akademik në IAL ( )