Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

LAJME

Vizita në kuadër të akreditimit të programit Msc "Administrim Biznesi" ofruar nga Universiteti Polis

Vizita në kuadër të akreditimit të programit Msc "Administrim Biznesi" ofruar nga Universiteti Polis

Në datat 23-24 Mars 2023, u realizua vizita në kuadër të akreditimit të programit të studimit, Master i Shkencave në "Administrim Biznesi", të ofruara n...

24 / 03 / 2023

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të studimit ofruar nga Kolegji Universitar "Bedër"

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të studimit ofruar nga Kolegji Universitar "Bedër"

Në datat 20 - 21 Mars 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të 2 (dy) programeve të studimit, Program profesional në "Programim në Web" dhe...

23 / 03 / 2023

ASCAL pjesë e takimit organizuar në kuadër të projektit ENGINE

ASCAL pjesë e takimit organizuar në kuadër të projektit ENGINE

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), përfaqësuar nga Znj. Pranvera Dingo dhe Znj. Majlinda Demirneli, mori pjesë në takimin e r...

20 / 03 / 2023

ASCAL merr pjesë në një shkëmbim stafi me Agjencin Kombëtare për Vlerësimin e Cilësisë dhe Akreditimin e Spanjës (ANECA)

ASCAL merr pjesë në një shkëmbim stafi me Agjencin Kombëtare për Vlerësimin e Cilësisë dhe Akreditimin e Spanjës (ANECA)

Në datat 14-17 Mars, Drejtoresha e ASCAL Znj. Xhiliola Bixheku dhe Përgjegjësi i Sektorit të Marrëdhënieve me Bordin e Akreditimit dhe Ndërkombëtarizimi...

20 / 03 / 2023

Vizita në kuadër të akreditimit të katër programeve ofruar nga Universiteti Bujqësor i Tiranës

Vizita në kuadër të akreditimit të katër programeve ofruar nga Universiteti Bujqësor i Tiranës

Në datat 16 - 17 Mars 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të 4 (katër) programeve të studimit, Bachelor në "Shkencat e Ushqimit dhe të U...

17 / 03 / 2023

Vizita në kuadër të akreditimit të programit Diplomë Profesionale në "Gjeodezi"  ofruar nga Kolegji Profesional i Tiranës

Vizita në kuadër të akreditimit të programit Diplomë Profesionale në "Gjeodezi" ofruar nga Kolegji Profesional i Tiranës

Në datat 9 - 10 Mars 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programit të studimit, Diplomë Profesionale në "Gjeodezi", ofruar nga Kolegji...

10 / 03 / 2023

ASCAL pjesë e takimit të organizuar nga ENQA dhe EQAR “Legislative alignment with the ESG: the path towards meeting the Bologna Process key commitment on QA in the Western Balkans”

ASCAL pjesë e takimit të organizuar nga ENQA dhe EQAR “Legislative alignment with the ESG: the path towards meeting the Bologna Process key commitment on QA in the Western Balkans”

Drejtoresha e ASCAL Znj. Xhiliola Bixheku dhe Përgjegjësi i Sektorit të Marrëdhënieve me Bordin e Akreditimit dhe Ndërkombëtarizimint Z. Erion Xhako, mor...

10 / 03 / 2023

ASCAL prezanton rezultatet Sondazhit Kombëtar të Studentëve

ASCAL prezanton rezultatet Sondazhit Kombëtar të Studentëve

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë dhe Bordi i Akreditimit, në praninë e Ministres së Arsimit dhe Sportit dhe Rektorëve të institucio...

03 / 03 / 2023

Vizita në kuadër të akreditimit të programit të studimit Bachelor në “Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme” ofruar nga Universiteti  "Barleti"

Vizita në kuadër të akreditimit të programit të studimit Bachelor në “Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme” ofruar nga Universiteti "Barleti"

Në datat 6 - 7 Mars 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programit të studimit Bachelor në “Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të ...

07 / 03 / 2023

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të studimit ofruar nga Universiteti  "Barleti"

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të studimit ofruar nga Universiteti "Barleti"

Në datat 23 - 28 Shkurt 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të 3 (tre) programeve të studimit Diplomë Profesionale në "Teknik për pajisj...

01 / 03 / 2023

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikë 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikë 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Për të parë listën e plotë të Institucioneve të Arsimit të Lartë publike / private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional KLIKONI KËTU.

 

AKTIVITETE

Vendimet e mbledhjes 27 Janar 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT    VENDIM Nr. 01, datë 27.01.2023 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT T...

23-02-2023

Vendimet e mbledhjes 16 Dhjetor 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 86, datë 16.12.2022 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

03-02-2023

Vendimet e mbledhjes 4 Nëntor 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 73, datë 04.11.2022 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

15-12-2022

Vendimet e mbledhjes 9 -10 Shtator 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 52, datë 09.09.2022 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË ...

17-10-2022

Progres vizita e European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) dhe European Quality Assurance Register (EQAR) në kuadër të projektit SEQA-ESG.

Në kuadër të projektit “Supporting European Quality Assurance Agencies in meeting the European Standards and Guidelines (SEQA – ESG)”, Presidenti i European Association for Quality Assurance ...

09-09-2022

Vendimet e mbledhjes 3 Qershor 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 42, datë 03.06.2022  PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË VEPRIMTARISË SË...

25-07-2022

Vendimet e mbledhjes 22 Prill 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 28, datë 22.04.2022 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

14-07-2022

ASCAL pjesë e takimit organizuar në Sofje, në kuadër të projektit ENGINE

ASCAL mori pjesë në takimin menaxherial organizuar në kuadër të projektit ENGINE, në Sofje të Bullgarisë.  Universitetet Shqiptare: Universiteti Politeknik i Tiranës, Universiteti Europ...

09-06-2022

ASCAL pjesë e vizitës studimore organizuar nga Universiteti Ku Leuven Technology Ghent Belgjikë, në kuadër të projektit ENGINE

ASCAL mori pjesë në vizitën studimore tre ditore organizuar nga Universiteti Ku Leuven Technology Ghent Belgjikë, në kuadër të projektit ENGINE. Gjatë vizitës u vizituan tre laboratorë...

08-06-2022

Vendimet e mbledhjes 24 Mars 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 17, datë 24.03.2022 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË LART...

24-05-2022

ASCAL pjesë e workshop-it në kuadër të projektit “Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)”

ASCAL mori pjesë në workshop-in e organizuar nga ENQA në kuadër të projektit “Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)”. Takimi u zhvillua në qytetin e Budvës në Malin...

18-05-2022

Vendimet e mbledhjes 25 Shkurt 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT VENDIMNr. 07, datë 25.02.2022  PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

11-04-2022