Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Lista e plotë e programeve të studimit të cilat janë në proces akreditimi

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditimeve deri në vendimmarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikën 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikën 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Më poshtë gjeni listën e programeve të studimit të cilat janë në proces akreditimi.

Numër Rendor Institucioni Lloji i Institucionit Lloji Programit Emërtimi i Programit Statusi Akreditim Periodik / Për herë të parë
1 Akademia  "Nehemiah Gateway" Jopublik MSC Lidership dhe Vlerësim Arsimor Në proces Periodik
2 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC Shkenca Islame" Në proces Për herë të parë
3 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik BSC Gjuhë dhe Letërsi Angleze Në proces Periodik
4 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik BSC Informatikë Ekonomike Në proces Për herë të parë
5 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC Gjuhë dhe Letërsi Angleze Në proces Periodik
6 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik DP "Asistent i Lartë" me profile "Asistent i Lartë Administrativ", "Asistent i Lartë Finance" dhe "Asistent i Lartë Ligjor" Në proces Për herë të parë
7 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik BSC Teknologji Informacion Në proces Për herë të parë
8 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik MSC "Shkenca Informatike" me tre profile "Informatikë Biznesi", "Teknologji Informacioni", "E-Commerce dhe Inovacion Në proces Për herë të parë
9 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik DP "Hoteleri Turizëm" me profile "Hoteleri"; "Agjenci Udhëtimesh" Në proces Për herë të parë
10 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik BSC Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces Për herë të parë
11 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MP Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë Në proces Periodik
12 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MP Financë Kontabilitet Në proces Periodik
13 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MSC Turizëm Religjioz Në proces Për herë të parë
14 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Studime në Theologjinë Sociale dhe Shkencat Religjoze Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
15 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
16 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik MSC Finance Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
17 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Financë Në proces Për herë të parë
18 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces Për herë të parë
19 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik DP Kujdes Social dhe Shëndetësor Në proces Për herë të parë
20 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Menaxhim Hoteleri - Turizëm Në proces Për herë të parë
21 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Informatikë Ekonomike dhe Biznesi Në proces Për herë të parë
22 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Edukim Fizik dhe Sporte Në proces Për herë të parë
23 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik DP "Asistent Ligjor dhe Admministrativ" Në proces Për herë të parë
24 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Financë Në proces Periodik
25 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Menaxhim Në proces Periodik
26 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Teknik laboratori në mjekësi Në proces Periodik
27 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji e Instalimeve Elektrike Në proces Periodik
28 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi Në proces Periodik
29 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji Automjetesh Në proces Periodik
30 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Në proces Periodik
31 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP "Administrim Zyre" Në proces Periodik
32 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC Fizioterapi Klinike Në proces Periodik
33 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC (PI) Farmaci Në proces Periodik
34 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC (PI) Stomatologji Në proces Periodik
35 Universiteti "Aldent" Jopublik BSC Infermieri e Përgjithshme Në proces Periodik
36 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Shërbime Sociale dhe Komunitare Në proces Për herë të parë
37 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Letërsi-Anglisht Në proces Për herë të parë
38 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsi Në proces Për herë të parë
39 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Arsim Parashkollor Në proces Për herë të parë
40 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Mësues i Gjuhës Angleze Në proces Për herë të parë
41 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Angleze Në proces Për herë të parë
42 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësues për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi - Gjuhë Angleze Në proces Për herë të parë
43 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësues i Shkencave Sociale Në proces Për herë të parë
44 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore Në proces Për herë të parë
45 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Shkenca Politike Në proces Për herë të parë
46 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Histori Në proces Për herë të parë
47 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Menaxhim Biznes” Në proces Për herë të parë
48 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Bankë-Financë” Në proces Për herë të parë
49 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC “Menaxhim Turizëm, me profil “Menaxhim Hotel-Restorant” Në proces Për herë të parë
50 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Teknikë Elektrike Në proces Për herë të parë
51 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Politika dhe Administrim”, me profil “Administrim Financiar” Në proces Për herë të parë
52 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Politika dhe Administrim, me profil Administrim Publik Në proces Për herë të parë
53 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Menaxhim Marketing” Në proces Për herë të parë
54 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Ndihmës Dentist Në proces Për herë të parë
55 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces Periodik
56 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Administrim Biznesi”, me profile: "Financë-Kontabilitet"; "Shërbime bankare dhe financiare"; "Lidership dhe menaxhim burimesh njerëzore"; "Marketing dhe Menaxhim Operacionesh" Në proces Periodik
57 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC “Kontabilitet-Financë”, me profile: “Menaxhim Financiar”; “Taksimi dhe Ligji”; “Kontabilitet” Në proces Periodik
58 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC "Informatikë e Aplikuar”, me profile “Inxhinieri softueri”, “Rrjetet dhe siguria kibernetike” dhe “Përpunim të dhënash” Në proces Për herë të parë
59 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC (PI) Arkitekturë Në proces Periodik
60 Universiteti "Barleti" Jopublik DP "Operator dhe Këshillues në përkujdesje Shëndetsore" Në proces Periodik
61 Universiteti "Barleti" Jopublik DP "Teknik në Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje" Në proces Periodik
62 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Mësuesi në Arte Në proces Për herë të parë
63 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Mësuesi në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Në proces Për herë të parë
64 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Arsim Special Në proces Për herë të parë
65 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Mësuesi në Gjuhë dhe Komunikim Në proces Për herë të parë
66 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Mësuesi në Shkenca Sociale Në proces Për herë të parë
67 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC Psikologji Klinike Në proces Për herë të parë
68 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC Puna Sociale në Sistemin Arsimor Në proces Për herë të parë
69 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC "Shkenca Politike", me profile "Administrim Publik" dhe "Marrëdhënie Ndërkombëtare" Në proces Për herë të parë
70 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në proces Periodik
71 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Inxhinieri Kompjuterike Në proces Periodik
72 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Inxhinieri Kompjuterike Në proces Periodik
73 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC (PI) Arkitekturë Në proces Periodik
74 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Inxhinieri Ndërtimi Në proces Periodik
75 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP Auditim i Brendshëm dhe Kontrolli Financiar Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
76 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MSC "Financë Bankë" me profile "Banka dhe Tregje Financiare" dhe "Teknologjitë e Reja Financiare" Në proces Për herë të parë
77 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik BSC Studime Psikosociale Në proces Periodik
78 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP "Shkenca Politike dhe Administrative", me profile "Politika Sociale", "Administratë Publike", "Qeverisje Vendore" Në proces Periodik
79 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP "Sistemet e informacionit në biznes" Në proces Periodik
80 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MSC "E drejtë publike" Në proces Periodik
81 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MSC "Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit" Në proces Periodik
82 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik BSC Financë me profile: a. Kontabilitet; b. Bankë Në proces Periodik
83 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik BSC "Informatikë Ekonomike" Në proces Për herë të parë
84 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik MSC Software Engineering Në proces Për herë të parë
85 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Financë me profile: "Bankë dhe Tregje Financiare", "Kontabilitet dhe Raportim Financiar", "Auditim dhe Menaxhim Risku" Në proces Periodik
86 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Administrim Biznesi, me profile: "Menaxhim Marketingu", "Administrim Publik", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces Periodik
87 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi Në proces Periodik
88 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe Kushtetuese; Në proces Periodik
89 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Shkenca Politike me profilet: "Administrim Publik", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces Periodik
90 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: ""Çështje të Sigurisë"", ""Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces Periodik
91 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC Imazheri Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
92 Universiteti i Arteve Publik MA Piano dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
93 Universiteti i Arteve Publik MA Oboe dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
94 Universiteti i Arteve Publik MA Klarinetë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
95 Universiteti i Arteve Publik MSC Muzikologji dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
96 Universiteti i Arteve Publik MA Kompozim dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
97 Universiteti i Arteve Publik MP Pedagogji Muzikore dhe Mësues Në proces Për herë të parë
98 Universiteti i Arteve Publik MA Skulpturë Qeramike dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
99 Universiteti i Arteve Publik MA Skulpturë dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
100 Universiteti i Arteve Publik MA Kanto dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
101 Universiteti i Arteve Publik MA Regji Filmi dhe Televizioni dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
102 Universiteti i Arteve Publik MA Koreografi dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
103 Universiteti i Arteve Publik MA Skenografi- Kostumografi dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
104 Universiteti i Arteve Publik MA Regji Teatri dhe Spektakli dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
105 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Multimedia dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
106 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Tekstili dhe Modë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
107 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Kavaleti dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
108 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Monumentale dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
109 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Grafik dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
110 Universiteti i Arteve Publik MP Bastub dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
111 Universiteti i Arteve Publik MA Trombë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
112 Universiteti i Arteve Publik MA Trombon dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
113 Universiteti i Arteve Publik MA Korno dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
114 Universiteti i Arteve Publik MA Violinë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
115 Universiteti i Arteve Publik MA Kontrabas dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
116 Universiteti i Arteve Publik MA Violë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
117 Universiteti i Arteve Publik MA Violinçel dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
118 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik MSC Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d.Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh. Bankë Në proces Periodik
119 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik MSC Shkenca Kompjuterike Në proces Periodik
120 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces Periodik
121 Universiteti i Tiranës Publik BSC Arkeologji Në proces Për herë të parë
122 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik SPA Sëmundje të aparatit kardiovaskular Në proces Për herë të parë
123 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Menaxhim Bankar dhe Financiar Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
124 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Teknologji Informacioni Në proces Periodik
125 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Inxhinieri Elektronike Në proces Periodik
126 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Psikologji Klinike Në proces Periodik
127 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Terapi Manuale Në proces Periodik
128 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Infermieri Kirurgjikale Në proces Periodik
129 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Interier Dizajn Në proces Periodik
130 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Infermieri Në proces Periodik
131 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Inxhinieri Kompjuterike Në proces Periodik
132 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Inxhinieri Elektronike Në proces Periodik
133 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Teknologji Informacioni Në proces Periodik
134 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Dizajn Në proces Periodik
135 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces Periodik
136 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Mësuesi për Arsimin Fillor Në proces Periodik
137 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Mësuesi për Arsimin Parashkollor Në proces Periodik
138 Universiteti i Sporteve të Tiranës Publik MP “Trajner i Përgatitjes Fizike” Në proces Për herë të parë
139 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Mësuesi për Arsimin Fillor Në proces Për herë të parë
140 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Biologji - Kimi Në proces Për herë të parë
141 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Informatikë Në proces Për herë të parë
142 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Matematikë Në proces Për herë të parë
143 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Edukim Fizik dhe Sporte Në proces Për herë të parë
144 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Psikologji Në proces Për herë të parë
145 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Mësuesi për Arsimin Parashkollor Në proces Për herë të parë
146 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Administrim - Biznes Në proces Për herë të parë
147 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Financë - Kontabilitet Në proces Për herë të parë
148 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Turizëm Në proces Për herë të parë
149 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Histori-Gjeografi" Në proces Për herë të parë
150 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Gjuhë dhe Letërsi Shqipe" Në proces Për herë të parë
151 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Gjuhë Angleze" Në proces Për herë të parë
152 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Mësuesi për Arsimin Fillor" Në proces Për herë të parë
153 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Gjuhë - Letërsi e Qytetërim Grek" Në proces Për herë të parë
154 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MP "Mësues në Arsimin Special" Në proces Për herë të parë
155 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Kontabilitet Financë" Në proces Për herë të parë
156 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Administrim Publik" Në proces Për herë të parë
157 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Mësuesi për Arsimin Parashkollor" Në proces Për herë të parë
158 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Turizëm" Në proces Për herë të parë
159 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MP "Kontabilitet - Financë" Në proces Për herë të parë
160 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Matematikë Informatikë" Në proces Për herë të parë
161 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MP "Administrim Publik" Në proces Për herë të parë
162 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MP "Turizëm" Në proces Për herë të parë
163 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Teknologji Informacioni" Në proces Për herë të parë
164 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Infermieri e Përgjithshme" Në proces Për herë të parë
165 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Infermieri Mami" Në proces Për herë të parë
166 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Shkencat Infermierore" Në proces Për herë të parë
167 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MSC  "Financë Kontabilitet" Në proces Për herë të parë
168 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Biologji Kimi" Në proces Për herë të parë
169 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik BSC Inxhinieri Telekomunikacioni Në proces Periodik
170 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC "Financë dhe Kontabilitet", me profile: "Financë dhe Bankë"; "Kontabilitet dhe Auditim" Në proces Periodik
171 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik BSC "Ekonomi" me profile: a. "Banka dhe Institucione Financiare"; b. "Administrim Biznesi"; c. "Financë Kontabilitet"  Në proces  Periodik
172 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik MSC "E Drejtë Civile dhe Tregtare"  Në proces  Periodik
173 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik MSC "E Drejtë Penale"  Në proces  Periodik
174 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Fizioterapi"  Në proces Për herë të parë
175 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Infermieri e përgjithshme"  Në proces Për herë të parë
176 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Logopedi"  Në proces Për herë të parë
177 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Mami"  Në proces Për herë të parë
178 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Teknikë imazherie"  Në proces Për herë të parë
179 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Teknikë laboratori"  Në proces Për herë të parë
180 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Fizioterapi"  Në proces Për herë të parë
181 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Infermieri Familje"  Në proces Për herë të parë
182 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Logopedi"  Në proces Për herë të parë
183 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Mami"  Në proces Për herë të parë
184 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Menaxhim infermieror"  Në proces Për herë të parë
185 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Teknikë imazherie"  Në proces Për herë të parë
186 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Teknikë laboratori"  Në proces Për herë të parë
187 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Fizioterapi"  Në proces Për herë të parë
188 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Infermieri"  Në proces Për herë të parë
189 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Logopedi"  Në proces Për herë të parë
190 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Mami"  Në proces Për herë të parë
191 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Teknikë imazherie"  Në proces Për herë të parë
192 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Teknikë laboratori"  Në proces Për herë të parë
193 Universiteti i Arteve Publik BSC Fotografi Në proces Për herë të parë
194 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik BSC “Inxhinieri Softuer” Në proces Për herë të parë
195 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik BSC “Biznes dhe Tregti Elektronike” Në proces Për herë të parë
196 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik BSC  “Dizajn” me profile: “Dizajn Grafik” dhe “Dizajn Interier” Në proces Për herë të parë
197 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik MSC “Financë dhe Kontabilitet” Në proces Periodik
198 Universiteti "Aldent" Jopublik BSC  “Fizioterapi” Në proces Periodik
199 Universiteti "Aldent" Jopublik BSC  “Teknikë Laboratori Mjekësor” Në proces Periodik
200 Universiteti "Western Balkans" Jopublik MSC “Menaxhim Spitalor” Në proces Për herë të parë
201 Universiteti "Western Balkans" Jopublik MSC “Infermieri” me profile: “Infermieristikë në Pediatri”, “Infermieristikë në Kirurgji”, “Infermieristikë në Kujdesin Intensiv”, “Infermieristikë në Urgjencë”, “Infermieristikë në Obsetrikë dhe Gjinekologji” Në proces Për herë të parë
202 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik DP "Mbështetës zyre për komunikimin, bibliotekë dhe arkivë" Në proces Për herë të parë
203 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik DP "Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve" Në proces Për herë të parë
204 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Menaxhim në Turizëm dhe Mikpritje Në proces Për herë të parë
205 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Menaxhim Agrobiznesi Në proces Për herë të parë
206 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik MSC Etika dhe Lidershipi Në proces Për herë të parë
207  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC “Inxhinierinë Fizike”   Në proces Për herë të parë
208  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC “Inxhinierinë Matematike”  Në proces Për herë të parë
209  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  MSC “Inxhinieri Mekatronike”  Në proces Për herë të parë
210  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  MSC  “Inxhinieri Mekanike” me profil Energjitikë  Në proces Për herë të parë
211  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC “Inxhinieri Gjeologjike”  Në proces Për herë të parë
212  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC  “Inxhinieri Gjeoinformatikë”  Në proces Për herë të parë
213  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC  “Inxhinieri Gjeomjedisi”  Në proces Për herë të parë
214  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC “Inxhinieri e Burimeve Minerare”  Në proces Për herë të parë
215  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC “Inxhinieri e Naftës dhe Gazit”  Në proces Për herë të parë
216 Universiteti "Luarasi" Privat BSC Infermieri  Në proces Për herë të parë
217 Kolegji Universitar "WISDOM" Privat MSC "Financë Bankë"  Në proces Për herë të parë
218 Kolegji Universitar "WISDOM" Privat MSC "Psikologji Klinike"  Në proces Për herë të parë
219 Kolegji Universitar "WISDOM" Privat DP "Asistent Social"  Në proces Për herë të parë
220 Universiteti "Luarasi" Privat MP “Siguria dhe Rendi Publik” Në proces Periodik
221 Universiteti "Luarasi" Privat BSC “Financë Bankë” Në proces Periodik
222 Universiteti "Luarasi" Privat MSC “E drejtë penale” Në proces Periodik
223 Universiteti "Luarasi" Privat MP “Siguria kibernetike dhe e informacionit” Në proces Periodik
224 Universiteti "Luarasi" Privat MSC "E drejtë civile dhe tregtare" Në proces Periodik
225 Universiteti Aldent Privat BSC "Teknik Imazherie dhe Radioterapi" Në proces Periodik

 

                                                                                                                                                                                   Azhornimi i fundit 6 Qershor 2024