Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Lista e plotë e programeve të studimit të cilat janë në proces akreditimi.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditimeve deri në vendimmarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikën 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikën 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Më poshtë gjeni listën e programeve të studimit të cilat janë në proces akreditimi.

 

Numër Rendor Institucioni Lloji i Institucionit Lloji Programit Emërtimi i Programit Statusi Akreditim Periodik / Për herë të parë
1 Akademia "Ivodent" Jopublik MP Teknika Digjitale Dentare Në proces Për herë të parë
2 Akademia e Sigurisë Publik BSC Siguria dhe Hetimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
3 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
4 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC “Studime Religjioze”, me tre profile “Dialogu ndërfetar”, “Edukim Fetar” dhe “Lidershipi Fetar” Në proces Për herë të parë
5 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC Shkenca Islame" Në proces Për herë të parë
6 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MP “Mësuesi, Gjuhë Angleze”, me profile “Mësues për arsimin e mesëm të lartë” dhe “Mësues për arsimin e mesëm të ulët” Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
7 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC Shkenca Kompjuterike Në proces Për herë të parë
8 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik DP Programim në Web Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
9 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik BSC Inxhinieri Softuerike Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
10 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC Inxhinieri Softuerike Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
11 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik BSC Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
12 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
13 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik BSC Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
14 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni, me profile: Inxhinieri Kompjuterike dhe BIG Data; Rrjetet Kompjuterike dhe Siguria Kibernetike; Multimedia- Dizajn Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
15 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC Marketing Digjital Në proces Për herë të parë
16 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC Teknologji Informacioni në Biznes Në proces Për herë të parë
17 Kolegji Universitar i Bussines Jopublik MSC Menaxhim Biznesi me profile: "Administrim Publik" dhe "Menaxhim Marketingu" Në proces Periodik
18 Kolegji Universitar i Bussines Jopublik MSC Kontabilitet Financë me profil: "Kontabilitet Auditim" Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
19 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces Periodik
20 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Menaxhim Turizmi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
21 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Teknikë e lartë në laboratorë mjekësorë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
22 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Informatikë e Zbatuar Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
23 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MP Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë Në proces Periodik
24 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MP Financë Kontabilitet Në proces Periodik
25 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MSC Turizëm Religjioz Në proces Për herë të parë
26 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Studime në Theologjinë Sociale dhe Shkencat Religjoze Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
27 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
28 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik MSC Finance Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
29 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Financë Në proces Periodik
30 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Menaxhim Në proces Periodik
31 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik MSC (PI) Farmaci Në proces Periodik
32 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik MSC (PI) Stomatologji Në proces Për herë të parë
33 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Infermieri Në proces Për herë të parë
34 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Fizioterapi Në proces Për herë të parë
35 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Teknik laboratori në mjekësi Në proces Periodik
36 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Gjeodezi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
37 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Elektro - Mekanikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
38 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Database dhe Web Design Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
39 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Elektronikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
40 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji e Instalimeve Elektrike Në proces Periodik
41 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi Në proces Periodik
42 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji Automjetesh Në proces Periodik
43 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Në proces Periodik
44 Kolegji Universitar "WISDOM" Jopublik MSC E Drejtë Penale Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
45 Kolegji Universitar "WISDOM" Jopublik BSC Financë - Bankë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
46 Kolegji Universitar "WISDOM" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
47 Universiteti "Aldent" Jopublik BSC Teknika Laboratorike Dentare Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
48 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC Teknikë Laboratori Mjekësor Në proces Për herë të parë
49 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC Fizioterapi klinike Në proces Periodik
50 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC Farmaci Në proces Periodik
51 Universiteti "Aldent" Jopublik DP Asistencë Dentare Në proces Për herë të parë
52 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC (PI) Stomatologji Në proces Periodik
53 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC Infermieri e përgjithshme Në proces Periodik
54 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Infermieri Kirurgjikale Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
55 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Shërbime Sociale dhe Komunitare Në proces Për herë të parë
56 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Letërsi-Anglisht Në proces Për herë të parë
57 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsi Në proces Për herë të parë
58 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Arsim Parashkollor Në proces Për herë të parë
59 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Mësues i Gjuhës Angleze Në proces Për herë të parë
60 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Teknologji Informacioni Në proces Për herë të parë
61 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Angleze Në proces Për herë të parë
62 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Sisteme Informacioni Në proces Për herë të parë
63 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Psikologji Shkollore dhe Zhvillimore Në proces Për herë të parë
64 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësuesi në Matematikë-Informatikë Në proces Për herë të parë
65 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Shkenca Kompjuterike Në proces Për herë të parë
66 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Didaktikë Në proces Për herë të parë
67 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Në proces Për herë të parë
68 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Specialist Pajisjesh Elektronike Në proces Për herë të parë
69 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësues për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi - Gjuhë Angleze Në proces Për herë të parë
70 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Multimedia dhe Televizion Dixhital Në proces Për herë të parë
71 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësues i Shkencave Sociale Në proces Për herë të parë
72 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Arsim Fillor Në proces Për herë të parë
73 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Psikologji Në proces Për herë të parë
74 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore Në proces Për herë të parë
75 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Gjermane dhe Angleze Në proces Për herë të parë
76 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Matematikë - Informatikë Në proces Për herë të parë
77 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Aplikacion Web dhe Dizenjim Grafik Në proces Për herë të parë
78 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Shkenca Politike Në proces Për herë të parë
79 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Administrim Publik Në proces Për herë të parë
80 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Marrëdhënie me Publikun Në proces Për herë të parë
81 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Histori Në proces Për herë të parë
82 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Menaxhim Biznes” Në proces Për herë të parë
83 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Bankë-Financë” Në proces Për herë të parë
84 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC “Menaxhim Turizëm, me profil “Menaxhim Hotel-Restorant” Në proces Për herë të parë
85 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci Në proces Për herë të parë
86 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Menaxhim Marketing Në proces Për herë të parë
87 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Administrim Biznes Në proces Për herë të parë
88 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Financë Kontabilitet Në proces Për herë të parë
89 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Infermieri e Përgjithshme Në proces Për herë të parë
90 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Asistent Administrativ Në proces Për herë të parë
91 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Teknikë Elektrike Në proces Për herë të parë
92 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Asistent Ligjor Në proces Për herë të parë
93 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Menaxhim Transporti Detar/Tokësor Në proces Për herë të parë
94 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Politika dhe Administrim”, me profil “Administrim Financiar” Në proces Për herë të parë
95 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Politika dhe Administrim, me profil Administrim Publik Në proces Për herë të parë
96 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Hidroteknikë, Ujësjellës Kanalizime Në proces Për herë të parë
97 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Menaxhim Marketing” Në proces Për herë të parë
98 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Financë Kontabilitet Në proces Për herë të parë
99 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut Në proces Për herë të parë
100 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Guidë Turistike Shqiptare Në proces Për herë të parë
101 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Komunikim dhe Marketing Digjital Në proces Për herë të parë
102 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Bankë-Financë Në proces Për herë të parë
103 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Infermieri Kirurgjikale Në proces Për herë të parë
104 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Navigacion dhe Menaxhim Detar Në proces Për herë të parë
105 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Ndihmës Dentist Në proces Për herë të parë
106 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Menaxhim Ndërtimi Në proces Për herë të parë
107 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Teknologji Automobilash Në proces Për herë të parë
108 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Mami Në proces Për herë të parë
109 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Fizioterapi Në proces Për herë të parë
110 Universiteti "Barleti" Jopublik DP Teknik për pajisje elektronike dhe për TIK Në proces Për herë të parë
111 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces Periodik
112 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Administrim Biznesi”, me profile: "Financë-Kontabilitet"; "Shërbime bankare dhe financiare"; "Lidership dhe menaxhim burimesh njerëzore"; "Marketing dhe Menaxhim Operacionesh" Në proces Periodik
113 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Financë-Kontabilitet Në proces Periodik
114 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC “Kontabilitet-Financë”, me profile: “Menaxhim Financiar”; “Taksimi dhe Ligji”; “Kontabilitet” Në proces Periodik
115 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Psikologji Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
116 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC Shkenca Juridike”, me profile: “E Drejtë Penale dhe Kriminologji”; “E Drejtë Tregtare”; “E Drejtë e Pronësisë Intelektuale” Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
117 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Shkenca Politike Në proces Periodik
118 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC Studime Europiane", me profil “Politika Europiane dhe Administrim Publik” Në proces Periodik
119 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Informatikë e Aplikuar Në proces Periodik
120 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Ekonomiks Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
121 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
122 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Menaxhim Risku dhe Mbrojtjeje ndaj Zjarrit në Inxhinierinë e Ndërtimit" Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
123 Universiteti "EPOKA" Jopublik DOKT Inxhinieri Kompjuterike Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
124 Universiteti "EPOKA" Jopublik BSC Ekonomiks Në proces Periodik
125 Universiteti "EPOKA" Jopublik BSC Inxhinieri Softueri Në proces Për herë të parë
126 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Administrim Biznesi Në proces Periodik
127 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në proces Periodik
128 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Financë - Bankë Në proces Periodik
129 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Inxhinieri Kompjuterike Në proces Periodik
130 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces Periodik
131 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces Periodik
132 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Inxhinieri Kompjuterike Në proces Periodik
133 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC (PI) Arkitekturë Në proces Periodik
134 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC (PI) Drejtësi Në proces Për herë të parë
135 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri e Strukturave të Ndërtimit; b. Menaxhim i Ndërtimeve; c. Inxhinieri e Resurseve Ujore; ç. Inxhinieri e Materialeve të Ndërtimit Në proces Periodik
136 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Administrim Biznesi në Marketing Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
137 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik MP Financë - Kontabilitet Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
138 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Matematikë - Fizikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
139 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Matematikë - Informatikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
140 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik DP Menaxhim Veterinar Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
141 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik DP Shërbim Social Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
142 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik DP Menaxhim Biznesi Bujqësor Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
143 Universiteti "Luarasi" Jopublik BSC Administrim Biznes Në proces Periodik
144 Universiteti "Luarasi" Jopublik MSC Bankat dhe Tregjet Financiare Në proces Periodik
145 Universiteti "Luarasi" Jopublik MSC Menaxhim Ekzekutiv Në proces Periodik
146 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik BSC Informatikë Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
147 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP Marrëdhënie Ndërkombëtare, me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
148 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP Auditim i Brendshëm dhe Kontrolli Financiar Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
149 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik DP Sistem dhe Pajisje Elektrike Në proces Për herë të parë
150 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik BSC Inxhinieri Ndërtimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
151 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik MSC Inxhinieri Ndërtimi me profile: a Inxhinieri Strukturash; b.Inxhinieri Infrastrukturë Transporti Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
152 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik MSC Menaxhim në Inxhinieri Në proces Periodik
153 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC Financë, me profile: a. Bankë, b. Kontabilitet, c. Menaxhim i Organizatave, d. Informatikë Ekonomike Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
154 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC Komunikim, me profile: a. Marrëdhënie Publike, b. Gazetari, c. Grafikë, d. Dizajn, d. Markting Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
155 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC Marrëdhënie Ndërkombëtare, me profile: a. Siguri, b. Studime Europiane, c. Marrëdhënie Publike Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
156 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Financë me profile: "Bankë dhe Tregje Financiare", "Kontabilitet dhe Raportim Financiar", "Auditim dhe Menaxhim Risku" Në proces Periodik
157 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Administrim Biznesi, me profile: "Menaxhim Marketingu", "Administrim Publik", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces Periodik
158 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi Në proces Periodik
159 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe Kushtetuese; Në proces Periodik
160 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Shkenca Politike me profilet: "Administrim Publik", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces Periodik
161 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: ""Çështje të Sigurisë"", ""Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces Periodik
162 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC (PI) Arkitekturë, me profile "Arkitekturë Interieri", "Urbanistikë" Në proces Për herë të parë
163 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC Imazheri Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
164 Universiteti i Arteve Publik MA Piano dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
165 Universiteti i Arteve Publik MP Fizarmonikë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
166 Universiteti i Arteve Publik MP Kitarë dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
167 Universiteti i Arteve Publik MA Oboe dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
168 Universiteti i Arteve Publik MA Klarinetë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
169 Universiteti i Arteve Publik MA Flaut dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
170 Universiteti i Arteve Publik MA Fagotë dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
171 Universiteti i Arteve Publik MSC Muzikologji dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
172 Universiteti i Arteve Publik MA Kompozim dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
173 Universiteti i Arteve Publik MA Dirizhim dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
174 Universiteti i Arteve Publik MP Pedagogji Muzikore dhe Mësues Në proces Për herë të parë
175 Universiteti i Arteve Publik MA Skulpturë Qeramike dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
176 Universiteti i Arteve Publik MA Skulpturë dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
177 Universiteti i Arteve Publik MA Kanto dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
178 Universiteti i Arteve Publik MA Regji Filmi dhe Televizioni dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
179 Universiteti i Arteve Publik MA Koreografi dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
180 Universiteti i Arteve Publik MA Skenografi- Kostumografi dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
181 Universiteti i Arteve Publik MA Regji Teatri dhe Spektakli dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
182 Universiteti i Arteve Publik MA Aktrim dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
183 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Multimedia dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
184 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Tekstili dhe Modë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
185 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Kavaleti dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
186 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Monumentale dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
187 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Grafik dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
188 Universiteti i Arteve Publik MP Bastub dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
189 Universiteti i Arteve Publik MA Trombë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
190 Universiteti i Arteve Publik MA Trombon dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
191 Universiteti i Arteve Publik MA Korno dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
192 Universiteti i Arteve Publik MA Violinë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
193 Universiteti i Arteve Publik MA Kontrabas dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
194 Universiteti i Arteve Publik MA Violë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
195 Universiteti i Arteve Publik MA Violinçel dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
196 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik MSC Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d.Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh. Bankë Në proces Periodik
197 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik MSC Shkenca Kompjuterike Në proces Periodik
198 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Psikologji Në proces Për herë të parë
199 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Informatikë Biznesi Në proces Për herë të parë
200 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces Periodik
201 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Administrim Biznesi me profile: Administrim Biznesi , Marketing, Ekonomi Biznesi dhe Menaxhim Në proces Për herë të parë
202 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Banking dhe Financë të Aplikuar Në proces Për herë të parë
203 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Shkenca Kompjuterike Në proces Për herë të parë
204 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Ekonomiks dhe Financë me profile: Ekonomiks, Financë dhe Kontabilitet Në proces Për herë të parë
205 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Politikat dhe Legjislacioni i Bashkimit Evropian Në proces Për herë të parë
206 Universiteti i Tiranës Publik BSC Punë Sociale Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
207 Universiteti i Tiranës Publik BSC Sociologji Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
208 Universiteti i Tiranës Publik MSC Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
209 Universiteti i Tiranës Publik MP Punë Sociale e Avancuar, me profile: Punë Sociale në Arsim; Punë Sociale në Shëndetësi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
210 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Frënge, me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
211 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Gjermane, me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe interpretim Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
212 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Greke, me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
213 Universiteti i Tiranës Publik MSC Shkenca Politike- Integrimi dhe Qeverisja Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
214 Universiteti i Tiranës Publik MSC Politika dhe Qeverisja në Europë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
215 Universiteti i Tiranës Publik MSC Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian (BE) Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
216 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Turke, me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
217 Universiteti i Tiranës Publik MSC Marketing Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
218 Universiteti i Tiranës Publik BSC Kimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
219 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Ruse me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
220 Universiteti i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Matematike dhe Informatikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
221 Universiteti i Tiranës Publik BSC Arkeologji Në proces Për herë të parë
222 Universiteti i Tiranës Publik MSC Ekonomiks Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
223 Universiteti i Tiranës Publik MSC Menaxhim Risku Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
224 Universiteti i Tiranës Publik BSC Psikologji Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
225 Universiteti i Tiranës Publik BSC Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
226 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Angleze, me profile; gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
227 Universiteti i Tiranës Publik BSC Informatikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
228 Universiteti i Tiranës Publik MSC Psikologji, me profil: Psikologji Klinike Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
229 Universiteti i Tiranës Publik BSC Histori Në proces Për herë të parë
230 Universiteti i Tiranës Publik MSC Legjislacion dhe Institucionet Evropiane Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
231 Universiteti i Tiranës Publik MSC Sisteme Informacioni në Ekonomi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
232 Universiteti i Tiranës Publik MSC Kontabilitet dhe Auditim Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
233 Universiteti i Tiranës Publik BSC Shkenca Politike Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
234 Universiteti i Tiranës Publik BSC Matematikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
235 Universiteti i Tiranës Publik BSC Fizikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
236 Universiteti i Tiranës Publik MP EU Business Law Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
237 Universiteti i Tiranës Publik ME Kriminologji Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
238 Universiteti i Tiranës Publik BSC Kimi dhe Teknologji Ushqimore Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
239 Universiteti i Tiranës Publik BSC Kimi Industriale e Mjedisore Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
240 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Spanjolle me drejtim gjuhë - letërsi dhe qytetërim hispanik Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
241 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Italiane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë, letërsi dhe qytetërim italian, përkthim dhe interpretim Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
242 Universiteti i Tiranës Publik MSC Administrim Biznesi me profile: a.Menaxhim; b. Menaxhim i Burimeve Njerëzore Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
243 Universiteti i Tiranës Publik BSC Filozofi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
244 Universiteti i Tiranës Publik MP Sistemi i Informacionit Gjeografik të Aplikuar Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
245 Universiteti i Tiranës Publik MSC Etika në institucione dhe lidership Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
246 Universiteti i Tiranës Publik BSC Bioteknologji Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
247 Universiteti i Tiranës Publik BSC Biologji Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
248 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik SPA Shkenca të të ushqyerit Në proces Për herë të parë
249 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik SPA Sëmundje të aparatit kardiovaskular Në proces Për herë të parë
250 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik SPA Gastroenterologji Në proces Për herë të parë
251 Universiteti Polis Jopublik MSC (PI) Planifikim dhe Menaxhim Urban Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
252 Universiteti Polis Jopublik BSC Inxhinieri Ndërtimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
253 Universiteti Polis Jopublik MSC (PI) Arkitekturë dhe Dizajn Urban Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
254 Universiteti Polis Jopublik MSC Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
255 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Informatike Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
256 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Mekatronike Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
257 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Mekanike Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
258 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Tekstile e Modë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
259 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Elektronike Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
260 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri të Telekomunikacioneve Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
261 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Ekonomike Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
262 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Materiale Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
263 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Elektrike profili, Energjitikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
264 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Elektrike profili, Automatizim i Industrisë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
265 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Menaxhim Bankar dhe Financiar Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
266 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
267 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC (PI) Stomatologji Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
268 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Psikologji Shkollore Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
269 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Sisteme të Energjisë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
270 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Shkenca Politiko - Administrative Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
271 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Inxhinieri Elektrike Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
272 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Menaxhim Bankar dhe Financiar Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
273 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Teknologji Informacioni Në proces Periodik
274 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Inxhinieri Elektronike Në proces Periodik
275 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Psikologji Klinike Në proces Periodik
276 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Terapi Manuale Në proces Periodik
277 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Infermieri Kirurgjikale Në proces Periodik
278 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Interier Dizajn Në proces Periodik
279 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Infermieri Në proces Periodik
280 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Inxhinieri Kompjuterike Në proces Periodik
281 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Inxhinieri Elektronike Në proces Periodik
282 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Teknologji Informacioni Në proces Periodik
283 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Dizajn Në proces Periodik
284 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces Periodik
285 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Mësuesi për Arsimin Fillor Në proces Periodik
286 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Mësuesi për Arsimin Parashkollor Në proces Periodik
287 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Gjuhë Shqipe Letërsi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
288 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Histori - Gjeografi Në proces Për herë të parë
289 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Gjuhë Angleze Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
290 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Gazetari Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
291 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Gjuhësi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
292 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Mësuesi për Arsimin Parashkollor Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
293 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Punonjës Social Në proces Për herë të parë
294 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte me Profil Minor në Edukim Shëndetësor Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
295 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Psikologji Edukimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
296 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik DP Teknologji Laboratori Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
297 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Mbrojtje Mjedisi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
298 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Administrim - Biznesi Në proces Për herë të parë
299 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Administrim Biznesi Në proces Për herë të parë
300 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Menaxhim Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
301 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Infermieri e Përgjithshme Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
302 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Infermieri - Mami Në proces Për herë të parë
303 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Fizioterapi Në proces Për herë të parë
304 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Imazheri Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
305 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Teknik Laboratori Në proces Për herë të parë
306 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Menaxhim Infermieror Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
307 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Infermieri Kirurgjikale Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
308 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Teknik Imazherie Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
309 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Teknik Laboratori Në proces Për herë të parë
310 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Fizioterapi Në proces Për herë të parë
311 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Infermieri Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
312 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Mami Në proces Për herë të parë
313 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik DP Agroturizëm dhe Mikpritje Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
314 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MP Menaxhim Informacioni në Agrobiznes Në proces Për herë të parë
315 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik DP Menaxhim Sistemesh Informacioni Në proces Për herë të parë
316 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MP Menaxhim i Turizmit Rural Në proces Për herë të parë
317 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik BSC Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural Në proces Për herë të parë
318 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MP Kontabilitet dhe Auditim Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
319 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MP Financë Bankë Në proces Për herë të parë
320 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik BSC Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
321 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MSC Bioteknologji Ushqimore Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
322 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik BSC Shkenca Mjedisore, profili Menaxhim i Burimeve Natyrore Në proces Për herë të parë
323 Universiteti i Sporteve të Tiranës Publik BSC Shkenca të Rehabilitimit Në proces Për herë të parë
324 Universiteti i Sporteve të Tiranës Publik MP “Trajner i Përgatitjes Fizike” Në proces Për herë të parë
325 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Mësuesi për Arsimin Fillor Në proces Për herë të parë
326 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Biologji - Kimi Në proces Për herë të parë
327 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Informatikë Në proces Për herë të parë
328 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Matematikë Në proces Për herë të parë
329 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Edukim Fizik dhe Sporte Në proces Për herë të parë
330 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Psikologji Në proces Për herë të parë
331 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Mësuesi për Arsimin Parashkollor Në proces Për herë të parë
332 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Administrim - Biznes Në proces Për herë të parë
333 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Financë - Kontabilitet Në proces Për herë të parë
334 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Turizëm Në proces Për herë të parë

                                                                                                                                                                                     Azhornimi i fundit  04 Gusht 2023