Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit të Sporteve të Tiranës

Në datat 24-25 Qershor 2021 filluan vizitat e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimit periodik  të Universitetit të Sporteve të Tiranës. Grupi i Vlerësimit të Jashtëm përbëhet nga 2 ekspertë të huaj, dhe 1 ekspert vendas të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit, të asistuar nga përfaqësues të ASCAL. 

Vizitat u kryen në ambjentet e Universitetit të Sporteve të Tiranës, ku u zhvilluan me sukses të gjitha takimet e parashikuara në agjendën e miratuar paraprakisht nga Grupi i Vlerësimit të Jashtëm. 

Ndonëse në kushte të vështira prej pandemisë COVID-19  institucioni kishte marrë të gjitha masat e nevojshme për të  zhvilluar të gjitha takimet dhe vizitat në institucion.

U.Sporteve 3