Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 101 datë 29.10.2010 - Universiteti i Tiranës

KËSHILLI I AKREDITIMIT
VENDIM
Nr. 101 datë 29.10.2010

Për Programet e Studimit të Ciklit të Dytë, që përfundojnë me Master i Shkencave në :
1. Sisteme Informacioni në ekonomi
2. Kontabilitet dhe auditim
3. Financë , me profile: Drejtues financiar; Ndërmjetës bankar; Ndërmjetës jobankar
4. Ekonomiks
5. Administrim Publik
6. Administrim Biznesi me profile: Menaxhim; Menaxhim i Burimeve Njerëzore
7. Kërkime operacionale
8. Marketing
9. Menaxhim Turizmi
dhe programe studimi të Ciklit të Tretë që përfundojnë me Doktoraturë në:
1. Kontabilitet
2. Menaxhim
3. Kërkime operacionale
4. Financë
5. Sistemet e Informacionit në ekonomi
6. Statistikë
7. Marketing
8. Ekonomiks
Këshilli i Akreditimit, pasi shqyrtoi propozimin për Programet e Reja të Studimit të Ciklit të Dytë në: Sisteme Informacioni në ekonomi; Kontabilitet dhe auditim; Financë , me profile: Drejtues financiar; Ndërmjetës  ankar; Ndërmjetës jobankar; Ekonomiks; Administrim Publik; Administrim Biznesi me profile: Menaxhim; Menaxhim i Burimeve Njerëzore; Kërkime operacionale; Marketing; Menaxhim Turizmi dhe propozimin për riorganizimin e programeve të studimit të Ciklit të Tretë që përfundojnë me Doktoraturë në: Kontabilitet; Menaxhim; Kërkime operacionale; Financë; Sistemet e Informacionit në ekonomi; Statistikë; Marketing dhe Ekonomiks të kërkuar nga Fakulteti Ekonomik Universiteti I Tiranës, bazuar në raportet e vlerësimeve teknike dhe në përmbajtje, raportimin e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë për procedurën e vlerësimit dhe respektimin e kritereve, bazuar në standardet shtetërore të cilësisë, arrin në këtë përfundim:
1. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, MSc në “Sisteme Informacioni në Ekonomi”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
2. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, MSc në “Kontabilitet dhe Auditim”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
3. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, MSc në “Financë me tre profile: Drejtues financiar; Ndërmjetës bankar; Ndërmjetës jobankar”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
4. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, MSc në “Ekonomiks”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
5. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, MSc në “Administrim Publik”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
6. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, MSc në “Administrim Biznesi me dy profile: Menaxhim; Menaxhim i Burimeve Njerëzore”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
7. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, MSc në “Kërkime Operacionale”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
8. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, MSc në “Marketing”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
9. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, MSc në “Menaxhim Turizmi”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
Për Programet e Doktoraturës:
1. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Doktoratë në “Kontabilitet”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
2. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Doktoratë në “Menaxhim”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
3. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Doktoratë në “Kërkime Operacionale”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
4. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Doktoratë në “Financë”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
5. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Doktoratë në “Sistemet e Informacionit në Ekonomi”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
6. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Doktoratë në “Statistikë”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
7. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Doktoratë në “Marketing”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
8. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Doktoratë në “Ekonomiks”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
Këshilli i Akreditimit, bazuar në kompetencën që i jep Ligji Nr 9741, datë 21.5.2007, Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, VKM Nr. 303, datë 1.7.1999, për Krijimin e Sistemit të Akreditimit në Arsimin e Lartë, i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës:
Për Programet Master i Shkencave:
Programi i Studimit: MSc në “Sisteme Informacioni në Ekonomi” të hapet
Programi i Studimit: MSc në “Kontabilitet dhe Auditim” të hapet
Programi i Studimit: MSc në “Financë me tre profile: Drejtues financiar; Ndërmjetës bankar; Ndërmjetës jobankar”, të hapet
Programi i Studimit: MSc në “Ekonomiks” të hapet
Programi i Studimit: MSc në “Administrim Publik” të hapet
Programi i Studimit: MSc në “Administrim Biznesi me dy profile: Menaxhim; Menaxhim i Burimeve Njerëzore” të hapet
Programi i Studimit: MSc në “Kërkime Operacionale” të hapet
Programi i Studimit: MSc në “Marketing” të hapet
Programi i Studimit: MSc në “Menaxhim Turizmi” të hapet
Për Programet e Doktoraturës:
Programi i Studimit: Doktoratë në “Kontabilitet” të hapet
Programi i Studimit: Doktoratë në “Menaxhim” të hapet
Programi i Studimit: Doktoratë në “Kërkime Operacionale” të hapet
Programi i Studimit: Doktoratë në “Financë” të hapet
Programi i Studimit: Doktoratë në “Sistemet e Informacionit në Ekonomi” të hapet
Programi i Studimit: Doktoratë në “Statistikë” të hapet
Programi i Studimit: Doktoratë në “Marketing” të hapet
Programi i Studimit: Doktoratë në “Ekonomiks” të hapet

 

KËSHILLI i AKREDITIMIT