Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 105 datë 29.10.2010 - Universiteti “Eqerem Çabej”

KËSHILLI I AKREDITIMIT
VENDIM
Nr. 105 datë 29.10.2010

Për Programet e Studimit të Ciklit të Dytë, që përfundojnë me Master në fushën e
Mësuesisë për Arsimin e Mesëm të Ulët (AMU) në:
1. Gjuhë dhe qytetërim italian me profil minor në Gjuhë Shqipe.
2. Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil minor në Lëndë Shoqërore.
dhe Master në fushën e Mësuesisë për Arsimin e Mesëm të Lartë (AML) në:
3. Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në Letërsi.
4. Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil minor në Lëndë Shoqërore.
5. Informatikë me profil minor në Matematikë.
6. Matematikë me profil minor në Informatikë.
7. Gjuhë Angleze me profil minor në Letërsi.
8. Histori me profil minor në Gjeografi.
9. Gjeografi me profil minor në Histori.
10. Gjuhë - Letërsi me profil minor në Gjuhë Italiane.
11. Matematikë me profil minor në Fizikë.
12. Kimi me profil minor në Biologji.
13. Biologji me profil minor në Kimi.
14. Fizikë me profil minor në Matematikë.
15. Fizikë me profil minor në Astronomi dhe Teknologji.
Këshilli i Akreditimit, pasi shqyrtoi propozimin për Programet e Reja të Studimit të Ciklit të Dytë
në fushën e Mësuesisë për Arsimin e Mesëm të Ulët dhe për arsimin e Mesëm të Lartë, të
aplikuara nga Universiteti “Eqerem Çabej” Gjirokastwr, bazuar në raportet e vlerësimeve
teknike, raportimin e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë për procedurën e
vlerësimit dhe respektimin e kritereve, bazuar në standardet shtetërore të cilësisë, arrin në këtë
përfundim:
1. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Master në AMU në Gjuhë dhe Qytetërim
Italian me profil minor në “Gjuhë Shqipe”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë
arsye jep vlerësimin pozitiv.
2. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Master në AMU në Gjuhë, Letërsi dhe
Qytetërim Grek me profil minor në Lëndë Shoqërore, përmbush standardet e cilësisë dhe
për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
3. Përmbajtja e Programeve të Reja të Studimit, Master në AML në: Gjuhë dhe
Qytetërim Italian me profil minor në Letërsi; Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil
minor në Lëndë Shoqërore; Informatikë me profil minor në Matematikë; Matematikë me
profil minor në Informatikë; Gjuhë Angleze me profil minor në Letërsi; Histori me profil
minor në Gjeografi; Gjeografi me profil minor në Histori; Gjuhë -letërsi me profil minor në
Gjuhë Italiane; Matematikë me profil minor në Fizikë; Kimi me profil minor në Biologji;
Biologji me profil minor në Kimi; Fizikë me profil minor në Matematikë; Fizikë me profil
minor në Astronomi dhe Teknologji, nuk përmbushin standardet e cilësisë dhe për këtë
arsye jep vlerësimin negativ.
Këshilli i Akreditimit, bazuar në kompetencën që i jep Ligji Nr 9741, datë 21.5.2007, Për
Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, VKM Nr. 303, datë 1.7.1999, për
Krijimin e Sistemit të Akreditimit në Arsimin e Lartë, i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe të
Shkencës:
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU Gjuhë dhe Qytetërim
Italian me profil minor në “Gjuhë Shqipe” të hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU në Gjuhë, Letërsi
dhe Qytetërim Grek me profil minor në Lëndë Shoqërore të hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Gjuhë dhe
qytetërim italian me profil minor në Letërsi të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Gjuhë, Letërsi
dhe qytetërim Grek me profil minor në Lëndë Shoqërore
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Informatikë me
profil minor në Matematikë të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Matematikë me
profil minor në Informatikë të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Gjuhë Angleze
me profil minor në Letërsi të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML Histori me profil
minor në Gjeografi të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Gjeografi me
profil minor në Histori të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML Gjuhë -Letërsi me
profil minor në Gjuhë Italiane të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Matematikë me
profil minor në Fizikë të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Kimi me profil
minor në Biologji të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Biologji me profil
minor në Kimi të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Fizikë me profil
minor në Matematikë të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Fizikë me profil
minor në Astronomi dhe Teknologji të mos hapet
KËSHILLI i AKREDITIMIT
Z. Qamil DIKA nuk ishte i pranishëm në mbledhje.

 

KËSHILLI I AKREDITIMIT
VENDIM
Nr. 105 datë 29.10.2010
Për Programet e Studimit të Ciklit të Dytë, që përfundojnë me Master në fushën e
Mësuesisë për Arsimin e Mesëm të Ulët (AMU) në:
1. Gjuhë dhe qytetërim italian me profil minor në Gjuhë Shqipe.
2. Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil minor në Lëndë Shoqërore.
dhe Master në fushën e Mësuesisë për Arsimin e Mesëm të Lartë (AML) në:
3. Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në Letërsi.
4. Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil minor në Lëndë Shoqërore.
5. Informatikë me profil minor në Matematikë.
6. Matematikë me profil minor në Informatikë.
7. Gjuhë Angleze me profil minor në Letërsi.
8. Histori me profil minor në Gjeografi.
9. Gjeografi me profil minor në Histori.
10. Gjuhë - Letërsi me profil minor në Gjuhë Italiane.
11. Matematikë me profil minor në Fizikë.
12. Kimi me profil minor në Biologji.
13. Biologji me profil minor në Kimi.
14. Fizikë me profil minor në Matematikë.
15. Fizikë me profil minor në Astronomi dhe Teknologji.
Këshilli i Akreditimit, pasi shqyrtoi propozimin për Programet e Reja të Studimit të Ciklit të Dytë
në fushën e Mësuesisë për Arsimin e Mesëm të Ulët dhe për arsimin e Mesëm të Lartë, të
aplikuara nga Universiteti “Eqerem Çabej” Gjirokastwr, bazuar në raportet e vlerësimeve
teknike, raportimin e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë për procedurën e
vlerësimit dhe respektimin e kritereve, bazuar në standardet shtetërore të cilësisë, arrin në këtë
përfundim:
1. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Master në AMU në Gjuhë dhe Qytetërim
Italian me profil minor në “Gjuhë Shqipe”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë
arsye jep vlerësimin pozitiv.
1
2. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Master në AMU në Gjuhë, Letërsi dhe
Qytetërim Grek me profil minor në Lëndë Shoqërore, përmbush standardet e cilësisë dhe
për këtë arsye jep vlerësimin pozitiv.
3. Përmbajtja e Programeve të Reja të Studimit, Master në AML në: Gjuhë dhe
Qytetërim Italian me profil minor në Letërsi; Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil
minor në Lëndë Shoqërore; Informatikë me profil minor në Matematikë; Matematikë me
profil minor në Informatikë; Gjuhë Angleze me profil minor në Letërsi; Histori me profil
minor në Gjeografi; Gjeografi me profil minor në Histori; Gjuhë -letërsi me profil minor në
Gjuhë Italiane; Matematikë me profil minor në Fizikë; Kimi me profil minor në Biologji;
Biologji me profil minor në Kimi; Fizikë me profil minor në Matematikë; Fizikë me profil
minor në Astronomi dhe Teknologji, nuk përmbushin standardet e cilësisë dhe për këtë
arsye jep vlerësimin negativ.
Këshilli i Akreditimit, bazuar në kompetencën që i jep Ligji Nr 9741, datë 21.5.2007, Për
Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, VKM Nr. 303, datë 1.7.1999, për
Krijimin e Sistemit të Akreditimit në Arsimin e Lartë, i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe të
Shkencës:
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU Gjuhë dhe Qytetërim
Italian me profil minor në “Gjuhë Shqipe”
të hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU në Gjuhë, Letërsi
dhe Qytetërim Grek me profil minor në Lëndë Shoqërore
të hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Gjuhë dhe
qytetërim italian me profil minor në Letërsi
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Gjuhë, Letërsi
dhe qytetërim Grek me profil minor në Lëndë Shoqërore
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Informatikë me
profil minor në Matematikë
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Matematikë me
profil minor në Informatikë
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Gjuhë Angleze
me profil minor në Letërsi
të mos hapet
2
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML Histori me profil
minor në Gjeografi
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Gjeografi me
profil minor në Histori
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML Gjuhë -Letërsi me
profil minor në Gjuhë Italiane
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Matematikë me
profil minor në Fizikë
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Kimi me profil
minor në Biologji
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Biologji me profil
minor në Kimi
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Fizikë me profil
minor në Matematikë
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML nw Fizikë me profil
minor në Astronomi dhe Teknologji
të mos hapet
KËSHILLI i AKREDITIMIT
Z. Qamil DIKA nuk ishte i pranishëm në mbledhje.
3