Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 107 datë 29.10.2010 - Universiteti “Luigj Gurakuqi”

KËSHILLI I AKREDITIMIT
VENDIM
Nr. 107 datë 29.10.2010

Për Programet e Studimit të Ciklit të Dytë, që përfundojnë me Master në fushën e
Mësuesisë për Arsimin e Mesëm të Ulët (AMU) në:
1. Matematikë – Fizikë dhe me profil minor në Informatikë.
2. Informatikë dhe me profil minor në Matematikë
3. Matematikë dhe me profil minor në Informatikë
4. Biologji Kimi dhe me profil minor në Fizikë
5. Gjuhë Shqipe Letërsi dhe me profil minor në Gjuhë Angleze
6. Histori Gjeografi dhe me profil minor në Edukim Qytetar
7. Gjuhë Angleze dhe me profil minor në Gjuhë Frënge
8. Gjuhë Angleze dhe me profil minor në Gjuhë Gjermane
9. Gjuhë Italiane dhe me profil minor në Gjuhë Frënge
10. Gjuhë gjermane dhe me profil minor në Gjuhë Angleze
11. Edukim Fizik dhe Sporte dhe me profil minor specialist në fushën e sportit
12. Gjuhë Frënge dhe me profil minor në Gjuhë Italiane (nuk ishte në shkresën e ardhur nga MASh)
dhe Master në fushën e Mësuesisë për Arsimin e Mesëm të Lartë (AML) në:
13. Matematikë dhe me profil minor në Informatikë
14. Fizikë dhe me profil minor në Kimi
15. Biologji dhe me profil minor në Kimi
16. Kimi dhe me profil minor në Biologji
17. Gjuhë shqipe letërsi dhe me profil minor në Arte
18. Gjuhë Angleze dhe me profil minor në Gjuhë Gjermane
19. Gjuhë Gjermane dhe me profil minor në Gjuhë Angleze
20. Gjuhë Italiane dhe me profil minor në Gjuhë Frënge
21. Gjuhë Frënge dhe me profil minor në Gjuhë Italiane
Këshilli i Akreditimit, pasi shqyrtoi propozimin për Programet e Reja të Studimit të Ciklit të Dytë
në fushën e Mësuesisë për Arsimin e Mesëm të Ulët dhe për arsimin e Mesëm të Lartë, të
aplikuara nga Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër, bazuar në raportet e vlerësimeve teknike,
raportimin e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë për procedurën e vlerësimit dhe
respektimin e kritereve, bazuar në standardet shtetërore të cilësisë, arrin në këtë përfundim:
1. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Master në AMU në Matematikë – Fizikë
dhe me profil minor në Informatikë, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye
jep vlerësimin pozitiv.
2. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Master në AMU në Informatikë me profil
minor në Matematikë, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin
pozitiv.
3. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Master në AMU në Matematikë me profil
minor në Informatikë, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin
pozitiv.
4. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Master në AMU në Histori Gjeografi me
profil minor në Edukim Qytetar, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep
vlerësimin pozitiv.
5. Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, Master në AML në Gjuhë shqipe Letërsi
me profil minor në Arte, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep
vlerësimin pozitiv.
6. Përmbajtja e Programeve të Reja të Studimit, Master në AMU në: në Biologji Kimi
dhe me profil minor në Fizikë; në Gjuhë Shqipe Letërsi dhe me profil minor në Gjuhë
Angleze; Gjuhë Angleze dhe me profil minor në Gjuhë Frënge; Gjuhë Angleze dhe me profil
minor në Gjuhë Gjermane; Gjuhë Italiane me profil minor në Gjuhë Frënge; Gjuhë
gjermane dhe me profil minor në Gjuhë Angleze; Edukim Fizik dhe Sporte dhe me profil
minor Specialist në Fushën e Sportit; Gjuhë Frënge dhe me profil minor në Gjuhë
Italiane; Master në AML në: Matematikë dhe me profil minor në Informatikë; Fizikë dhe
me profil minor në Kimi; Biologji me profil minor në Kimi; Kimi me profil minor në
Biologji; Gjuhë Angleze dhe me profil minor në Gjuhë Gjermane; Gjuhë Gjermane dhe me
profil minor në Gjuhë Angleze, Gjuhë Italiane dhe me profil minor në Gjuhë Frënge, Gjuhë
Frënge dhe me profil minor në Gjuhë Italiane, nuk përmbushin standardet e cilësisë dhe
për këtë arsye jep vlerësimin negativ.
Këshilli i Akreditimit, bazuar në kompetencën që i jep Ligji Nr 9741, datë 21.5.2007, Për
Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, VKM Nr. 303, datë 1.7.1999, për
Krijimin e Sistemit të Akreditimit në Arsimin e Lartë, i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe të
Shkencës:
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU Matematikë – Fizikë
dhe me profil minor në Informatikë
të hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU Informatikë me profil
minor në Matematikë
të hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU Matematikë me
profil minor në Informatikë
të hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU në Histori Gjeografi
me profil minor në Edukim Qytetar
të hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML në Gjuhë Shqipe
Letërsi me profil minor në Arte
të hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU në në Biologji Kimi
dhe me profil minor në Fizikë
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU në Gjuhë Shqipe
Letërsi dhe me profil minor në Gjuhë Angleze
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU në Gjuhë Angleze
dhe me profil minor në Gjuhë Frënge
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU në Gjuhë Angleze
dhe me profil minor në Gjuhë Gjermane
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU në Gjuhë Italiane me
profil minor në Gjuhë Frënge
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU në Gjuhë Gjermane
dhe me profil minor në Gjuhë Angleze
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU në Edukim Fizik dhe
Sporte dhe me profil minor Specialist në Fushën e Sportit
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AMU në Gjuhë Frënge dhe
me profil minor në Gjuhë Italiane
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML Matematikë dhe me
profil minor në Informatikë
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML në Fizikë dhe me
profil minor në Kimi
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML në Biologji me profil
minor në Kimi
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML në Kimi me profil
minor në Biologji
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML në Gjuhë Angleze
dhe me profil minor në Gjuhë Gjermane
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML në Gjuhë Gjermane
dhe me profil minor në Gjuhë Angleze
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML në Gjuhë Italiane
dhe me profil minor në Gjuhë Frënge
të mos hapet
Programi i Studimit: Programi Master në fushën e Mësuesisë AML në Gjuhë Frënge dhe
me profil minor në Gjuhë Italiane
të mos hapet
KËSHILLI i AKREDITIMIT
Z. Qamil DIKA nuk ishte i pranishëm në mbledhje.