Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 142, datë 18.02.2016 PËR VLERËSIMIN NË KUADËR TË HEQJES SË KUSHTEVE TË AKREDITIMIT PËR PROGRAMIN E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “STUDIME EUROPIANE” ME PROFIL: “POLITIKA EVROPIANE DHE ADMINISTRIM PUBLIK”, TË ShLUJ “UNIVERSIT

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË
VENDIM
Nr. 142, datë 18.02.2016
PËR
VLERËSIMIN NË KUADËR TË HEQJES SË KUSHTEVE TË AKREDITIMIT PËR PROGRAMIN E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “STUDIME EUROPIANE” ME PROFIL: “POLITIKA EVROPIANE DHE ADMINISTRIM PUBLIK”, TË ShLUJ “UNIVERSITETI MARIN BARLETI”


Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për Arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë” dhe mbështetur në raportin e vlerësimit të plotësimit të kushteve si dhe në dokumentacionin mbështetës, për programin e studimit Master i Shkencave në “Studime Europiane” me profil: “Politika Evropiane dhe Administrim Publik”, të ShLUJ “Universiteti Marin Barleti”.

VENDOSI


1.      ShLUJ “Universiteti Marin Barleti” i ka plotësuar kushtet dhe rekomandimet e vëna në Urdhërin e Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 347, datë 17.09.2015, për programin e studimit Master i Shkencave në “Studime Europiane” me profil: “Politika Evropiane dhe Administrim Publik”.
2.      Mbështetur në gjithë sa më sipër, Këshilli i Akreditimit vendos të japë vlerësim pozitiv për programin e studimit Master i Shkencave në “Studime Europiane” me profil: “Politika Evropiane dhe Administrim Publik”, të ShLUJ “Universiteti Marin Barleti” dhe rekomandon heqjen e kushteve të akreditimit sipas Urdhërit të Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 347, datë 17.09.2015.
3.      Këshilli i Akreditimit i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe Sportit që programi i studimit Master i Shkencave në “Studime Europiane” me profil: Politika Evropiane dhe Administrim Publik”, i ShLUJ “Universiteti Marin Barleti”, të akreditohet.

KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË