Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 521, datë 18.07.2013 Për Programin e Studimit të Ciklit të Dytë që përfundon me Master i Shkencave

KËSHILLI I AKREDITIMIT
VENDIM
Nr. 521, datë 18.07.2013
Për Programin e Studimit të Ciklit të Dytë që përfundon me Master i Shkencave (M.Sc) në:

1.   INXHINIER NDËRTIMI, me profil:
a.    Ndërtim dhe administrim

Këshilli i Akreditimit, pasi shqyrtoi propozimin për hapjen e Programit të ri të studimit Master i Shkencave, të kërkuar nga SHLUP “Vitrina”, bazuar në raportet e vlerësimit teknik dhe në përmbajtje, raportimin e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë për procedurën e vlerësimit dhe respektimin e kritereve si edhe bazuar në standardet shtetërore të cilësisë, arrin në këtë përfundim:

1.Përmbajtja e Programit të ri të studimit, Master i Shkencave në “Inxhinier Ndërtimi, me profil: Ndërtim dhe administrim”, përmbush pjesërisht standardet e cilësisë dhe për këtë arsye vendos kushtet e mëposhtme, pas plotësimit dhe verifikimit të të cilave jep vlerësim përfundimtar:

Kushte:
§  Të vendoset qartësisht profili me një fjalë të vetme dhe më tej të riorganizohen lëndët në funksion të atij profili.
§  Të rishikohet plani mësimor për disa lëndë që mund të kenë nevojë për rishikim dhe të parashikohen lëndë të fushës më pranë profilit të Inxhinierisë së Ndërtimit, p.sh. Themelet.
§  Të rishikohen disa syllabuse të lëndëve pasi programet e specifikuara në to kanë karakter të informimit të përgjithshëm;
§  Të përshtaten më mirë në funksion të profilit përfundimtar lëndët e disiplinave shtesë apo me zgjedhje.
§  Të rritet numri i personelit akademik të specializuar në fushën e inxhinierisë së ndërtimit kundrejt profilit përkatës dhe të rritet raporti pedagog i brendshëm/pedagog i jashtëm.
§  Të paraqiten CV apo mënyrat se si do të ftohen në mësimdhënie personeli akademik i huaj i përmendur në program.
§  Të parashikohen më qartë diplomat e studentëve që kanë të drejtë të ndjekin programet e studimeve të ciklit të dytë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë pasi kategoria e diplomantëve që kanë përfunduar diplomë universitare të sistemit të vjetër ekuivalente me një diplomë të integruar me profil të specifikuar (zbatim, transport dhe strukturist) nuk e ka të nevojshme këtë kualifikim.Këshilli i Akreditimit, bazuar në kompetencën që i jep Ligji Nr 9741, datë 21.5.2007, Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, Vendim Nr.424, datë 02.6.2010 “Për Miratimin e Rregullores për Sistemin e Akreditimit, Organizimin dhe Veprimtarinë e Institucioneve të Sigurimit të Jashtëm të Cilësisë” dhe Vendim Nr.368, datë 14.4.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 424, Datë 2.6.2010, të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullores për Sistemin e Akreditimit, Organizimin dhe Veprimtarinë e Institucioneve të Sigurimit të Jashtëm të Cilësisë”, të ndryshuar”, i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës:

Institucioni aplikues SHLUP “Vitrina”, për programin e studimit: Master i Shkencave në “Inxhinier Ndërtimi, me profil: Ndërtim dhe administrim”, pasi të ketë plotësuar kushtet e mësipërme për këtë program studimi, të njoftojë zyrtarisht Këshillin e Akreditimit, i cili, pas verifikimit, do të rifillojë procedurën për vlerësimin e programit të mësipërm.

BARDHYL MUSAI
KRYETAR I KËSHILLIT TË AKREDITIMIT